Visa allt om Bergmans Mur & Kakel i Uddevalla AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11 042 10 675 9 580 8 477 6 235 4 540 4 926 5 331 4 982 3 877
Övrig omsättning 12 5 10 49 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -211 164 83 79 -257 113 -172 -69 172 134
Resultat efter finansnetto -262 105 30 24 -286 112 -172 -67 176 135
Årets resultat -262 105 30 24 -286 112 -172 11 142 83
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 744 2 787 2 831 2 910 2 850 66 60 72 27 30
Omsättningstillgångar 2 565 2 135 1 796 1 749 1 660 1 347 1 132 1 379 1 586 961
Tillgångar 5 309 4 922 4 627 4 659 4 510 1 413 1 192 1 451 1 612 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 367 262 232 208 494 381 554 543 401
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 84 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 385 2 105 2 189 2 774 2 460 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 518 2 450 2 176 1 653 1 842 919 810 898 986 489
Skulder och eget kapital 5 309 4 922 4 627 4 659 4 510 1 413 1 192 1 451 1 612 990
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 407 407 360 396 362 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 1 794 1 099 1 285 1 548 1 349 807
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 786 487 559 589 480 298
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 054 10 680 9 590 8 526 6 235 4 540 4 926 5 331 4 982 3 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 8 7 7 5 5 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 227 1 068 1 198 1 211 891 908 985 889 996 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 465 529 470 432 401 453 433 453 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -107 268 183 166 -195 136 -151 -56 200 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,44% 11,43% 13,01% 35,96% 37,33% -7,84% -7,60% 7,01% 28,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,97% 3,33% 1,79% 1,70% -5,70% 8,00% -14,35% -4,48% 10,92% 13,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,91% 1,54% 0,87% 0,93% -4,12% 2,49% -3,47% -1,22% 3,53% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,17% 63,89% 63,47% 59,01% 68,95% 67,84% 63,89% 70,32% 68,71% 63,76%
Rörelsekapital/omsättning 0,43% -2,95% -3,97% 1,13% -2,92% 9,43% 6,54% 9,02% 12,04% 12,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,63% 7,46% 5,66% 4,98% 4,61% 34,96% 31,96% 38,18% 37,53% 47,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,46% 51,92% 44,85% 66,24% 63,57% 140,26% 121,23% 150,33% 155,07% 184,05%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...