Visa allt om FS Service AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 47 076 45 158 56 217 64 081 60 301 53 147 26 832 21 513 18 496 19 537
Övrig omsättning 481 214 92 459 115 37 8 45 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 275 4 076 3 806 -2 330 -652 3 814 1 471 1 439 1 370 1 541
Resultat efter finansnetto 4 272 4 075 3 795 -2 404 -724 3 785 1 468 1 438 1 371 1 544
Årets resultat 3 321 2 471 3 115 -1 816 10 2 197 861 1 380 727 1 355
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 398 294 549 826 1 115 1 287 391 453 301
Omsättningstillgångar 20 029 17 365 15 796 17 166 20 706 15 883 10 770 7 512 6 264 5 275
Tillgångar 20 101 17 763 16 091 17 715 21 533 16 998 12 057 7 903 6 717 5 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 416 8 596 6 125 3 010 5 451 5 441 3 026 3 465 2 785 2 859
Obeskattade reserver 1 104 1 130 221 0 514 1 275 313 39 377 0
Avsättningar (tkr) 260 250 40 40 40 40 40 40 40 40
Långfristiga skulder 1 148 625 2 348 2 347 6 905 1 461 1 423 349 0 0
Kortfristiga skulder 8 173 7 162 7 356 12 318 8 622 8 781 7 255 4 010 3 515 2 677
Skulder och eget kapital 20 101 17 763 16 091 17 715 21 533 16 998 12 057 7 903 6 717 5 576
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 10 743 5 566 4 415 3 718 3 834
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 120 2 063 1 686 1 414 1 462
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 462 1 300 700 800
Omsättning 47 557 45 372 56 309 64 540 60 416 53 184 26 840 21 558 18 496 19 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 28 36 36 39 28 20 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 242 1 613 1 562 1 780 1 546 1 898 1 342 1 956 1 850 1 954
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 560 493 545 524 542 399 570 534 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 323 4 314 4 061 -2 043 -297 4 168 1 614 1 565 1 624 1 762
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,25% -19,67% -12,27% 6,27% 13,46% 98,07% 24,72% 16,31% -5,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,27% 22,95% 23,65% -13,07% -3,03% 22,45% 12,21% 18,26% 20,41% 27,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,08% 9,03% 6,77% -3,61% -1,08% 7,18% 5,49% 6,71% 7,41% 7,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,35% 56,41% 48,71% 35,71% 45,41% 44,54% 49,74% 46,69% 50,00% 49,67%
Rörelsekapital/omsättning 25,18% 22,59% 15,01% 7,57% 20,04% 13,36% 13,10% 16,28% 14,86% 13,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,13% 53,35% 39,14% 16,99% 27,18% 37,86% 27,12% 44,23% 45,60% 51,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,38% 238,12% 209,01% 134,20% 233,39% 178,00% 129,12% 154,56% 160,26% 193,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!