Visa allt om Blå i Karlstad AB
Visa allt om Blå i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04
Nettoomsättning 6 591 6 659 6 009 6 367 9 329 6 272 6 030 5 025 6 980 7 210
Övrig omsättning 122 106 - 96 170 - - 8 275 322
Rörelseresultat (EBIT) 404 972 223 250 323 204 198 -22 -267 350
Resultat efter finansnetto 397 966 190 216 183 10 -1 -145 -311 338
Årets resultat 207 564 105 116 0 10 -1 -145 -169 186
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 113 90 1 411 1 210 1 539 1 895 1 757 2 020 1 062
Omsättningstillgångar 2 432 1 974 1 545 393 448 665 696 626 528 605
Tillgångar 2 522 2 087 1 634 1 804 1 658 2 204 2 591 2 384 2 547 1 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 102 894 331 226 110 111 100 102 117 286
Obeskattade reserver 429 323 80 30 0 0 0 0 0 142
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 183 16 66 162 770 814 865 0
Kortfristiga skulder 992 870 1 041 1 532 1 482 1 932 1 720 1 468 1 566 1 238
Skulder och eget kapital 2 522 2 087 1 634 1 804 1 658 2 204 2 591 2 384 2 547 1 666
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 40 60 377 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 774 1 500 1 936 2 023 2 668 1 644 1 466 1 223 1 431 1 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 679 499 629 664 832 538 512 548 782 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 713 6 765 6 009 6 463 9 499 6 272 6 030 5 033 7 255 7 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 7 7 7 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 099 1 332 858 910 1 333 896 861 838 1 163 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 388 358 381 501 295 281 269 423 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 427 1 010 504 492 782 594 590 375 86 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,02% 10,82% -5,62% -31,75% 48,74% 4,01% 20,00% -28,01% -3,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,02% 46,57% 13,65% 13,86% 19,48% 4,26% 3,67% -0,92% -10,44% 21,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,13% 14,60% 3,71% 3,93% 3,46% 1,50% 1,58% -0,44% -3,81% 4,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,34% 63,16% 68,56% 67,60% 63,52% 63,27% 63,83% 63,60% 59,76% 60,29%
Rörelsekapital/omsättning 21,85% 16,58% 8,39% -17,89% -11,08% -20,20% -16,98% -16,76% -14,87% -8,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,96% 54,91% 24,08% 13,82% 6,63% 5,04% 3,86% 4,28% 4,59% 23,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,60% 211,72% 133,81% 12,60% 16,53% 22,62% 26,92% 26,09% 19,16% 32,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...