Visa allt om Relacom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 749 713 754 315 779 872 1 267 436 1 425 219 1 384 187 1 471 167 1 397 063 1 366 641 2 034 927
Övrig omsättning 22 546 24 939 31 143 35 357 44 731 41 321 69 180 76 554 63 208 -
Rörelseresultat (EBIT) -182 580 -89 723 -95 920 -137 345 -398 295 -113 532 -193 996 -141 397 121 448 -1 928 298
Resultat efter finansnetto -401 777 -98 214 -140 598 -173 495 -463 303 -155 943 -271 312 -242 933 -179 764 -1 234 231
Årets resultat -401 731 -98 072 -135 307 -172 891 -458 354 -151 344 -265 512 -238 836 -176 921 -1 234 231
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 598 279 568 378 066 480 142 619 873 1 023 906 1 167 108 1 317 211 1 490 221 1 672 512
Omsättningstillgångar 707 826 711 566 693 708 801 798 1 739 646 1 231 973 2 185 216 2 078 147 3 309 646 3 394 426
Tillgångar 809 424 991 134 1 071 774 1 281 940 2 359 519 2 255 879 3 352 324 3 395 358 4 799 867 5 066 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 429 157 221 276 318 847 435 395 361 144 350 752 365 790 615 047 842 403 1 011 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 92 829 94 745 99 160 103 844 122 601 120 330 158 191 124 136 191 002 246 079
Långfristiga skulder 12 903 77 401 77 401 77 401 793 087 182 933 454 203 452 881 1 921 984 1 799 039
Kortfristiga skulder 274 535 597 713 576 366 665 300 1 082 687 1 601 864 2 374 140 2 203 294 1 844 478 2 010 463
Skulder och eget kapital 809 424 991 134 1 071 774 1 281 940 2 359 519 2 255 879 3 352 324 3 395 358 4 799 867 5 066 938
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 514 2 394 2 063 8 354 10 579 10 438 15 900 12 551 13 356 12 564
Varav tantiem till styrelse & VD 368 0 0 - 1 974 1 373 1 374 847 578 4 511
Löner till övriga anställda 200 243 218 048 220 361 362 732 446 218 450 894 346 384 361 224 462 830 849 370
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 66 140 66 796 69 552 111 849 186 801 183 724 143 380 115 773 194 958 352 589
Utdelning till aktieägare 346 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 772 259 779 254 811 015 1 302 793 1 469 950 1 425 508 1 540 347 1 473 617 1 429 849 2 034 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 497 489 510 883 941 1 174 923 977 1 074 2 175
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 508 1 543 1 529 1 435 1 515 1 179 1 594 1 430 1 272 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 587 573 547 684 549 548 501 625 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -182 580 14 914 8 721 -25 292 -232 278 51 537 -27 403 22 062 293 068 -1 667 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,61% -3,28% -38,47% -11,07% 2,96% -5,91% 5,30% 2,23% -32,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,65% -4,05% -4,52% -7,19% -14,43% 0,55% -2,76% -0,95% 5,49% -18,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,73% -5,33% -6,22% -7,27% -23,89% 0,90% -6,28% -2,31% 19,27% -45,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,17% 18,03% 16,34% 14,61% 15,95% 16,49% 8,48% 15,45% 35,69% -11,44%
Rörelsekapital/omsättning 57,79% 15,09% 15,05% 10,77% 46,10% -26,72% -12,84% -8,96% 107,21% 68,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,02% 22,33% 29,75% 33,96% 15,31% 15,55% 10,91% 18,11% 17,55% 19,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,09% 118,47% 119,87% 119,79% 159,14% 75,80% 91,28% 93,35% 178,28% 167,94%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...