Visa allt om Satch Haninge AB
Visa allt om Satch Haninge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 100 6 019 5 835 5 755 5 565 4 974 4 298 4 471 3 912 2 841
Övrig omsättning 120 101 45 45 532 - - 27 - 114
Rörelseresultat (EBIT) 721 653 600 419 32 -53 77 -76 155 4
Resultat efter finansnetto 721 751 599 385 1 -56 69 -69 156 4
Årets resultat 412 607 464 289 1 -56 56 -30 83 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 829 848 1 002 713 833 501 145 98 202 284
Omsättningstillgångar 978 1 143 1 116 1 851 1 844 1 256 637 702 726 545
Tillgångar 1 807 1 992 2 118 2 564 2 676 1 757 782 800 928 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 959 851 388 98 97 153 97 227 144
Obeskattade reserver 186 0 2 0 0 0 0 0 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 148 147 144 452 936 750 138 107 135 260
Kortfristiga skulder 603 886 1 120 1 724 1 641 910 491 595 527 425
Skulder och eget kapital 1 807 1 992 2 118 2 564 2 676 1 757 782 800 928 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 168 398 393 438 236 155 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 058 1 829 1 678 1 675 1 688 1 359 1 276 1 596 1 356 987
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 683 504 504 594 636 497 474 530 457 362
Utdelning till aktieägare 0 500 500 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 6 220 6 120 5 880 5 800 6 097 4 974 4 298 4 498 3 912 2 955
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 9 8 0 11 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 678 669 648 576 618 622 - 406 559 474
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 308 260 243 240 303 283 - 228 277 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 722 686 646 465 78 39 141 44 272 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,35% 3,15% 1,39% 3,41% 11,88% 15,73% -3,87% 14,29% 37,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,96% 37,80% 28,42% 17,36% 1,27% -2,96% 9,85% -8,62% 17,13% 0,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,84% 12,51% 10,32% 7,73% 0,61% -1,05% 1,79% -1,54% 4,06% 0,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,85% 78,37% 80,36% 73,21% 63,04% 71,09% 80,57% 76,29% 78,25% 71,45%
Rörelsekapital/omsättning 6,15% 4,27% -0,07% 2,21% 3,65% 6,96% 3,40% 2,39% 5,09% 4,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,23% 48,14% 40,25% 15,13% 3,66% 5,52% 19,57% 12,12% 27,56% 17,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,97% 72,69% 50,54% 73,38% 69,77% 62,97% 57,03% 68,91% 80,65% 73,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...