Visa allt om Silkebolaget i Borås Aktiebolag
Visa allt om Silkebolaget i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 495 1 393 1 697 1 694 1 478 1 805 1 944 1 779 2 623 2 109
Övrig omsättning - 54 - 25 37 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 233 169 249 -110 52 14 15 407 106
Resultat efter finansnetto 95 232 173 251 -111 55 8 41 308 107
Årets resultat 55 134 101 186 -111 39 6 29 307 107
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 4 6 8 1 3 4
Omsättningstillgångar 1 031 1 272 1 178 1 271 1 115 1 206 1 287 1 228 1 254 888
Tillgångar 1 031 1 272 1 178 1 273 1 119 1 212 1 295 1 229 1 257 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 532 577 543 657 472 583 550 544 515 208
Obeskattade reserver 161 137 78 35 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 51 51 51 51 51 51 51
Kortfristiga skulder 339 558 557 530 596 578 694 634 691 633
Skulder och eget kapital 1 031 1 272 1 178 1 273 1 119 1 212 1 295 1 229 1 257 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 272 266 257 243 214 207 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 295 272 303 - 0 0 0 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 178 141 130 121 121 113 103 87 85 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Omsättning 1 495 1 447 1 697 1 719 1 515 1 805 1 944 1 779 2 623 2 109
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 495 1 393 1 697 1 694 1 478 1 805 1 944 1 779 2 623 2 109
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 422 440 407 405 384 357 319 310 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 233 171 251 -108 54 18 16 408 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,32% -17,91% 0,18% 14,61% -18,12% -7,15% 9,27% -32,18% 24,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,31% 18,79% 14,69% 19,72% -9,83% 4,54% 1,08% 3,42% 33,02% 12,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,42% 17,16% 10,19% 14,82% -7,44% 3,05% 0,72% 2,36% 15,82% 5,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,12% 66,04% 57,40% 58,80% 48,85% 53,46% 48,35% 47,78% 48,23% 49,17%
Rörelsekapital/omsättning 46,29% 51,26% 36,59% 43,74% 35,12% 34,79% 30,50% 33,39% 21,46% 12,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,78% 53,76% 51,26% 53,64% 42,18% 48,10% 42,47% 44,26% 40,97% 23,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,95% 143,91% 129,62% 141,32% 125,34% 137,20% 115,71% 112,30% 114,33% 106,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...