Visa allt om Advokatfirman Delphi i Östergötland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 51 972 56 702 41 773 41 752 45 884 35 638 34 776 32 219 34 707 36 211
Övrig omsättning 101 0 189 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 16 666 22 661 10 622 9 757 15 321 7 649 6 397 5 892 7 920 8 572
Resultat efter finansnetto 16 459 22 455 10 451 9 554 15 188 7 552 6 301 5 680 7 759 8 307
Årets resultat 12 992 17 669 8 071 7 363 11 776 5 828 4 820 4 351 6 441 6 057
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 405 785 1 165 1 545 25 164 347 597 813 697
Omsättningstillgångar 24 748 32 940 26 686 24 086 27 222 24 728 17 992 21 068 23 340 25 725
Tillgångar 25 153 33 725 27 851 25 631 27 247 24 892 18 338 21 665 24 153 26 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 240 17 927 8 291 7 585 11 876 5 928 4 920 4 451 6 541 6 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 818 1 509 1 826 2 035 2 281 1 462 1 081 1 386 1 483 2 810
Långfristiga skulder 50 650 9 015 6 270 3 029 8 641 4 233 7 342 5 269 9 337
Kortfristiga skulder 10 046 13 639 8 719 9 741 10 061 8 861 8 106 8 486 10 860 8 118
Skulder och eget kapital 25 153 33 725 27 851 25 631 27 247 24 892 18 338 21 665 24 153 26 422
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 5 831 5 797
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 13 018 12 702 12 495 6 744 7 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 6 230 6 090 5 770 5 633 5 697
Utdelning till aktieägare 13 140 0 8 191 7 485 0 5 828 4 820 138 6 441 6 057
Omsättning 52 073 56 702 41 962 41 752 45 884 35 638 34 776 32 219 34 707 36 211
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 24 22 22 21 21 21 21 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 166 2 363 1 899 1 898 2 185 1 697 1 656 1 534 1 653 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 042 999 897 908 995 906 896 851 859 841
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 046 23 041 11 002 10 137 15 460 7 832 6 648 6 185 8 251 8 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,34% 35,74% 0,05% -9,01% 28,75% 2,48% 7,94% -7,17% -4,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,26% 67,19% 38,14% 38,07% 56,23% 30,76% 34,93% 27,27% 32,87% 32,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,07% 39,97% 25,43% 23,37% 33,39% 21,49% 18,42% 18,34% 22,87% 23,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,29% 34,04% 43,01% 34,36% 37,40% 44,52% 28,43% 39,05% 35,96% 48,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,64% 53,16% 29,77% 29,59% 43,59% 23,81% 26,83% 20,54% 27,08% 23,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,35% 241,51% 305,49% 243,67% 262,62% 276,81% 219,49% 242,96% 212,15% 313,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!