Visa allt om Paradox Interactive AB (publ)

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 127 715 813 785 653 743 604 053 177 052 197 855 141 182 138 184
Övrig omsättning 20 259 1 231 6 566 2 179 9 074 4 288 2 898 5 008
Rörelseresultat (EBIT) 455 050 339 817 308 008 241 738 44 572 34 558 12 598 20 755
Resultat efter finansnetto 455 183 339 583 308 622 241 966 43 712 33 859 8 471 20 150
Årets resultat 353 934 264 941 240 439 188 834 33 610 27 043 5 396 14 683
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 694 334 339 779 209 516 182 683 81 740 3 975 2 682 3 670
Omsättningstillgångar 502 614 442 491 373 071 226 276 80 521 90 570 100 038 66 578
Tillgångar 1 196 948 782 270 582 587 408 959 162 260 94 545 102 720 70 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 853 777 599 917 439 913 270 226 113 072 56 909 32 946 26 766
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 6 022 3 872 2 002 1 848
Långfristiga skulder 171 713 76 512 47 434 30 786 0 1 472 17 632 7 402
Kortfristiga skulder 171 458 105 840 95 240 107 947 43 166 32 291 50 140 34 232
Skulder och eget kapital 1 196 948 782 270 582 587 408 959 162 260 94 545 102 720 70 248
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 8 096 9 734 11 141 9 465 1 630 1 524 2 737 2 256
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 176 338 109 248 91 337 80 665 56 294 40 581 23 144 13 730
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 56 880 41 280 34 538 29 371 19 346 14 071 8 369 5 032
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 147 974 815 016 660 309 606 232 186 126 202 143 144 080 143 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 327 243 194 190 58 88 62 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 449 3 349 3 370 3 179 3 053 2 248 2 277 4 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 738 660 706 629 1 332 656 566 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 650 905 460 844 387 162 277 487 60 869 35 893 13 425 21 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,58% 24,48% 8,23% 241,17% -10,51% 40,14% 2,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,03% 43,44% 52,99% 59,23% 27,48% 36,55% 9,35% 29,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,36% 41,76% 47,22% 40,10% 25,18% 17,47% 6,80% 15,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,79% 65,49% 65,62% 56,40% 47,20% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,37% 41,37% 42,50% 19,59% 21,10% 29,46% 35,34% 23,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,33% 76,69% 75,51% 66,08% 69,69% 60,19% 32,07% 38,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,14% 418,08% 391,72% 209,62% 186,54% 280,48% 199,39% 192,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 114 678 812 209 652 093 603 691 177 052 198 635 141 153 138 000 80 081 52 946
Övrig omsättning 14 988 1 116 6 451 2 179 9 074 4 288 2 757 4 508 2 612 3 656
Rörelseresultat (EBIT) 502 881 352 111 317 094 243 292 44 177 34 483 12 182 21 127 7 396 2 289
Resultat efter finansnetto 503 015 352 137 317 703 243 521 43 704 33 784 8 055 20 527 7 200 2 113
Årets resultat 290 230 200 800 181 395 141 583 26 379 20 368 3 374 11 235 3 924 1 540
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 706 740 336 903 205 990 173 034 81 930 4 221 2 953 3 277 983 1 129
Omsättningstillgångar 477 810 425 359 367 741 221 186 79 853 91 215 100 154 67 192 39 264 25 424
Tillgångar 1 184 549 762 262 573 732 394 220 161 783 95 435 103 106 70 469 40 247 26 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 592 033 407 403 312 203 201 550 91 646 42 162 24 874 21 600 10 365 2 440
Obeskattade reserver 361 375 243 448 163 642 87 973 27 373 17 598 9 098 7 025 1 831 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 227 0 0 0 0 1 472 17 611 7 402 7 049 3 333
Kortfristiga skulder 169 914 111 412 97 887 104 697 42 763 34 203 51 523 34 443 21 002 20 780
Skulder och eget kapital 1 184 549 762 262 573 732 394 220 161 783 95 435 103 106 70 469 40 247 26 554
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 8 096 7 870 8 059 9 465 1 630 1 524 2 737 2 256 2 053 1 353
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 71 941 46 921 41 682 33 958 26 108 20 238 9 543 10 664 5 724 4 967
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 606 20 324 18 379 15 725 9 495 7 727 4 568 4 459 2 549 2 130
Utdelning till aktieägare 105 600 105 600 105 600 70 752 31 680 0 0 0 0 0
Omsättning 1 129 666 813 325 658 544 605 870 186 126 202 923 143 910 142 508 82 693 56 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 131 103 89 137 58 39 27 29 21 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 509 7 886 7 327 4 407 3 053 5 093 5 228 4 759 3 813 3 114
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 837 729 765 432 642 778 646 624 503 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 881 473 138 390 075 277 498 60 420 35 818 13 009 21 681 7 849 4 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,24% 24,55% 8,02% 240,97% -10,87% 40,72% 2,28% 72,33% 51,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,47% 46,20% 55,39% 61,83% 27,55% 36,13% 8,91% 29,98% 18,38% 8,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,13% 43,36% 48,74% 40,38% 25,17% 17,36% 6,51% 15,31% 9,24% 4,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,30% 65,25% 65,63% 56,40% 46,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,62% 38,65% 41,38% 19,30% 20,95% 28,70% 34,45% 23,73% 22,80% 8,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,78% 78,36% 76,66% 68,53% 69,84% 58,56% 30,63% 38,00% 29,11% 9,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,21% 381,79% 375,68% 211,26% 186,73% 266,69% 194,27% 193,50% 185,56% 115,06%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...