Visa allt om Frahms Snickeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 826 942 769 765 972 797 1 256 907 1 470 1 112
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -311 -11 -455 -66 402 81 321 -289 522 161
Resultat efter finansnetto 2 677 1 319 1 088 1 064 1 685 1 446 1 339 962 1 465 311
Årets resultat 2 274 1 035 929 771 1 053 898 808 586 862 175
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 505 534 562 591 477 477 477 477 542 561
Omsättningstillgångar 9 821 7 676 6 942 6 218 5 858 4 792 4 170 3 249 2 610 1 197
Tillgångar 10 326 8 210 7 505 6 809 6 334 5 268 4 647 3 725 3 153 1 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 294 5 195 4 330 3 571 3 180 2 878 2 809 2 151 1 715 854
Obeskattade reserver 1 865 1 765 1 770 1 840 1 805 1 471 1 178 878 670 311
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 179 179 179 179 179 179 179 206 214 339
Kortfristiga skulder 988 1 071 1 226 1 220 1 170 741 481 490 553 254
Skulder och eget kapital 10 326 8 210 7 505 6 809 6 334 5 268 4 647 3 725 3 153 1 758
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 236 34
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 130 322 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 45 70 91 28
Utdelning till aktieägare 180 0 170 170 380 750 150 150 150 0
Omsättning 826 942 769 765 972 797 1 256 907 1 470 1 112
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 826 942 769 765 972 797 1 256 - 1 470 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 240 244 253 104 150 194 - 357 87
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -282 18 -426 -37 402 81 321 -223 541 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,31% 22,50% 0,52% -21,30% 21,96% -36,54% 38,48% -38,30% 32,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,96% 16,08% 14,54% 15,66% 26,63% 27,49% 28,86% 25,91% 46,53% 17,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 324,58% 140,13% 141,87% 139,35% 173,56% 181,68% 106,77% 106,39% 99,80% 28,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,04% 48,30% 21,98% 61,83% 73,97% 64,24% 62,66% 64,39% 75,78% 39,03%
Rörelsekapital/omsättning 1 069,37% 701,17% 743,30% 653,33% 482,30% 508,28% 293,71% 304,19% 139,93% 84,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,72% 80,05% 76,09% 73,52% 72,43% 76,41% 80,22% 76,13% 70,97% 61,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 992,41% 714,94% 565,09% 509,18% 500,34% 646,02% 865,70% 662,04% 471,43% 470,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!