Visa allt om Tommy Björkman Traktorarbeten AB
Visa allt om Tommy Björkman Traktorarbeten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 373 3 833 3 632 4 306 4 366 5 988 8 719 8 747 8 782 8 189
Övrig omsättning 37 469 - - 243 760 14 14 301 110
Rörelseresultat (EBIT) 499 894 342 -146 335 766 291 -569 307 209
Resultat efter finansnetto 475 857 297 -205 298 729 191 -761 -10 -83
Årets resultat 223 425 122 1 35 611 51 0 159 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 417 3 279 2 736 3 455 4 250 2 847 2 500 3 876 5 723 7 179
Omsättningstillgångar 1 822 847 1 463 1 115 1 319 1 284 1 797 1 802 1 687 1 591
Tillgångar 5 239 4 126 4 199 4 570 5 570 4 131 4 297 5 678 7 410 8 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 052 830 1 705 1 583 1 582 1 547 942 891 891 732
Obeskattade reserver 1 372 1 185 874 738 949 704 806 699 1 449 1 687
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 010 787 732 1 055 1 378 496 652 1 394 2 600 3 892
Kortfristiga skulder 1 805 1 324 889 1 193 1 661 1 384 1 897 2 694 2 470 2 460
Skulder och eget kapital 5 239 4 126 4 199 4 570 5 570 4 131 4 297 5 678 7 410 8 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 510 300 300 243 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 146 943 903 1 227 1 286 1 329 1 622 1 736 1 865 2 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 374 216 257 368 394 536 618 667 624 870
Utdelning till aktieägare 0 0 1 300 0 0 6 0 0 0 0
Omsättning 4 410 4 302 3 632 4 306 4 609 6 748 8 733 8 761 9 083 8 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 4 4 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 093 1 278 1 211 1 077 1 092 1 497 1 453 1 458 1 464 1 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 388 376 396 426 620 442 455 459 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 393 1 784 1 143 665 945 1 465 2 184 1 521 2 357 2 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,09% 5,53% -15,65% -1,37% -27,09% -31,32% -0,32% -0,40% 7,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,52% 21,67% 8,17% -3,19% 6,01% 18,54% 6,77% -9,92% 4,17% 2,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,41% 23,32% 9,44% -3,39% 7,67% 12,79% 3,34% -6,44% 3,52% 2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,93% 73,05% 70,62% 64,56% 62,57% 58,75% 100,00% 100,00% 58,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,39% -12,44% 15,80% -1,81% -7,83% -1,67% -1,15% -10,20% -8,92% -10,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,51% 42,52% 56,84% 46,54% 40,96% 50,01% 35,75% 24,56% 26,10% 22,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,94% 63,97% 164,57% 93,46% 79,11% 90,46% 91,20% 63,62% 65,18% 62,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...