Visa allt om Företagsmakarna AB
Visa allt om Företagsmakarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 991 1 524 1 450 1 426 1 150 1 447 1 352 1 391 352 1 239
Övrig omsättning - - 26 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 479 507 399 289 623 578 549 104 573
Resultat efter finansnetto -48 289 541 471 294 620 588 630 66 582
Årets resultat 5 129 316 352 149 329 318 367 5 309
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 468 2 488 2 169 1 380 663 625 527 431 384 182
Omsättningstillgångar 856 1 080 1 195 1 756 1 985 1 883 1 767 1 186 523 1 119
Tillgångar 3 325 3 569 3 365 3 136 2 648 2 508 2 294 1 617 907 1 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 414 2 409 2 280 1 964 1 612 1 463 1 134 816 449 594
Obeskattade reserver 769 869 830 710 703 623 463 313 168 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 143 291 255 462 332 422 697 488 290 560
Skulder och eget kapital 3 325 3 569 3 365 3 136 2 648 2 508 2 294 1 617 907 1 301
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 408 406 443 29 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 600 479 490 478 60 48 54 53 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 211 166 173 176 176 173 190 61 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 991 1 524 1 476 1 426 1 150 1 447 1 352 1 391 352 1 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 496 762 1 450 1 426 1 150 1 447 1 352 1 391 352 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 422 768 701 687 663 659 700 159 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 479 507 399 289 625 582 555 109 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,97% 5,10% 1,68% 24,00% -20,53% 7,03% -2,80% 295,17% -71,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,17% 14,57% 16,08% 15,02% 11,18% 25,24% 25,68% 39,76% 16,65% 44,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 34,12% 37,31% 33,03% 25,74% 43,75% 43,57% 46,23% 42,90% 46,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,96% 51,77% 64,83% 90,74% 143,74% 100,97% 79,14% 50,18% 66,19% 45,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,57% 86,49% 87,00% 80,29% 80,44% 76,64% 64,31% 64,73% 62,84% 53,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,89% 371,13% 468,63% 380,09% 597,89% 446,21% 253,52% 243,03% 180,34% 199,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...