Visa allt om ÖBAB Bilverkstad AB
Visa allt om ÖBAB Bilverkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 242 14 680 14 032 15 374 10 232 7 771 5 258 4 712 3 141 3 094
Övrig omsättning - 24 44 42 199 92 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 361 1 452 2 192 1 990 1 359 1 211 546 247 95 28
Resultat efter finansnetto 2 343 1 340 2 272 2 076 1 456 1 211 544 244 89 15
Årets resultat 1 848 1 282 1 382 1 089 778 668 303 131 46 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 665 7 399 5 709 414 176 13 23 44 50 34
Omsättningstillgångar 2 278 2 186 2 072 5 676 4 122 2 798 1 689 1 231 1 070 844
Tillgångar 11 943 9 584 7 781 6 090 4 298 2 811 1 712 1 275 1 119 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 085 5 237 3 955 2 574 1 485 857 589 287 156 109
Obeskattade reserver 1 609 1 648 2 013 1 521 928 531 228 96 34 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 249 2 699 1 812 1 996 1 886 1 423 895 893 930 760
Skulder och eget kapital 11 943 9 584 7 781 6 090 4 298 2 811 1 712 1 275 1 119 878
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 230 0 133 84 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 341 3 120 2 918 3 457 2 612 1 538 1 255 1 018 578 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 091 853 836 1 044 788 553 405 379 190 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 400 0 0 0
Omsättning 18 242 14 704 14 076 15 416 10 431 7 863 5 258 4 712 3 141 3 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 9 9 11 8 6 4 4 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 403 1 631 1 559 1 398 1 279 1 295 1 315 1 178 1 571 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 451 427 416 426 390 418 383 423 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 482 1 558 2 293 2 078 1 377 1 221 567 263 108 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,26% 4,62% -8,73% - 31,67% 47,79% 11,59% 50,02% 1,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,77% 15,15% 29,20% 34,19% 33,90% 43,08% 31,89% 19,37% 8,58% 3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,94% 9,89% 16,19% 13,54% 14,24% 15,58% 10,38% 5,24% 3,06% 0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,75% 58,04% 60,04% 56,32% 57,20% 54,81% 57,63% 52,61% 46,23% 41,01%
Rörelsekapital/omsättning -5,32% -3,49% 1,85% 23,94% 21,85% 17,69% 15,10% 7,17% 4,46% 2,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,83% 68,06% 71,01% 60,67% 50,46% 44,41% 44,22% 27,93% 16,13% 13,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,66% 46,35% 71,08% 244,04% 182,61% 150,74% 138,66% 95,52% 64,30% 53,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...