Visa allt om Thomas Sabo AB
Visa allt om Thomas Sabo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 31 013 29 313 27 619 28 276 23 359 19 299 19 596 20 809 14 750 7 434
Övrig omsättning 2 915 519 7 832 375 619 1 324 1 420 - 263 -
Rörelseresultat (EBIT) -477 -1 604 5 852 2 907 3 265 3 682 5 623 6 722 4 808 2 652
Resultat efter finansnetto -487 -1 538 5 921 2 916 3 298 3 809 5 699 6 697 4 825 2 709
Årets resultat -487 -51 3 463 3 044 1 768 2 767 4 226 4 871 3 564 1 976
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 376 9 078 3 771 4 623 6 290 2 134 1 754 3 237 2 937 544
Omsättningstillgångar 10 283 8 402 13 455 8 646 6 923 8 469 12 068 7 784 9 591 4 784
Tillgångar 16 659 17 480 17 226 13 269 13 213 10 603 13 822 11 021 12 527 5 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 001 9 488 9 539 9 076 6 032 6 264 7 497 5 271 6 400 2 836
Obeskattade reserver 0 0 1 562 97 1 163 366 410 542 552 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 657 7 992 6 125 4 096 6 018 3 973 5 914 5 207 5 575 2 305
Skulder och eget kapital 16 659 17 480 17 226 13 269 13 213 10 603 13 822 11 021 12 527 5 328
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 111 7 877 6 492 4 008 2 795 2 500 2 112 1 758 879
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 990 2 500 2 028 1 222 799 561 456 523 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 0 2 000 4 000 2 000 3 000 0
Omsättning 33 928 29 832 35 451 28 651 23 978 20 623 21 016 20 809 15 013 7 434
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 15 15 10 8 6 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 632 1 629 1 841 1 885 2 336 2 412 3 266 3 468 2 950 2 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 628 720 601 605 456 510 432 459 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 347 768 7 241 4 704 4 725 4 552 6 285 7 374 5 049 2 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,80% 6,13% -2,32% 21,05% 21,04% -1,52% -5,83% 41,08% 98,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,80% -8,79% 34,38% 21,99% 24,97% 35,98% 41,28% 60,99% 38,57% 50,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,51% -5,24% 21,45% 10,32% 14,12% 19,77% 29,12% 32,30% 32,76% 36,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,98% 82,21% 85,32% 81,88% 74,86% 66,83% 67,79% 71,87% 71,52% 70,43%
Rörelsekapital/omsättning 8,47% 1,40% 26,54% 16,09% 3,87% 23,30% 31,40% 12,38% 27,23% 33,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,03% 54,28% 62,45% 68,97% 52,14% 61,62% 56,43% 51,45% 54,26% 55,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,30% 105,13% 219,67% 211,08% 115,04% 213,16% 204,06% 149,49% 172,04% 207,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...