Visa allt om Vivida Assistans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 246 838 212 512 187 538 179 966 180 346 189 239 189 128 186 935 180 519 178 186
Övrig omsättning 1 639 3 799 3 391 81 156 27 2 0 2 97
Rörelseresultat (EBIT) 3 064 5 568 4 853 2 998 1 901 3 462 4 182 1 816 1 583 3 975
Resultat efter finansnetto 3 150 5 607 5 106 3 551 1 959 3 520 4 576 2 140 2 321 4 713
Årets resultat 443 467 591 1 764 4 7 774 -1 043 211 365
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 682 838 794 702 1 925 1 967 2 065 3 989 2 767 2 254
Omsättningstillgångar 45 153 40 878 38 522 37 694 36 572 37 056 33 061 29 661 33 826 32 531
Tillgångar 46 835 41 716 39 316 38 397 38 497 39 023 35 126 33 650 36 594 34 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 204 2 760 5 293 4 702 2 938 2 934 2 927 2 153 3 196 2 985
Obeskattade reserver 552 348 377 400 413 93 0 0 0 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 086 980 832 2 451 1 876 1 266
Långfristiga skulder 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 509 38 608 33 646 33 295 34 060 35 016 31 366 29 046 31 522 30 133
Skulder och eget kapital 46 835 41 716 39 316 38 397 38 497 39 023 35 126 33 650 36 594 34 784
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 589 545 547 6 671 693 728 831 843 874
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 169 255 145 741 129 859 123 063 122 821 128 349 128 931 127 936 123 532 119 709
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 293 - 0 134 336
Sociala kostnader 59 983 51 237 45 567 42 628 44 288 46 048 43 994 43 231 40 564 42 368
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 248 477 216 311 190 929 180 047 180 502 189 266 189 130 186 935 180 521 178 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 377 364 342 322 4 349 352 336 328 345
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 655 584 548 559 45 087 542 537 556 550 516
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 546 517 518 42 230 505 496 516 509 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 192 5 642 4 950 3 220 2 129 3 720 4 495 2 051 1 710 4 086
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,15% 13,32% 4,21% -0,21% -4,70% 0,06% 1,17% 3,55% 1,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,96% 13,93% 13,75% 10,43% 6,02% 9,91% 13,24% 8,89% 7,15% 14,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% 2,73% 2,88% 2,22% 1,28% 2,04% 2,46% 1,60% 1,45% 2,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,07% 1,07% 2,60% 2,44% 1,39% 1,08% 0,90% 0,33% 1,28% 1,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,76% 7,27% 14,21% 13,06% 8,47% 7,70% 8,33% 6,40% 8,73% 9,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,22% 105,88% 114,49% 113,21% 107,38% 105,83% 105,40% 102,12% 107,31% 107,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!