Visa allt om Hovsjö Fastighets AB
Visa allt om Hovsjö Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Nettoomsättning 9 948 9 888 7 273 6 681 7 961 7 515 7 354 6 918 5 950 6 446
Övrig omsättning 115 - 288 252 262 218 132 464 738 1 077
Rörelseresultat (EBIT) 5 811 6 030 4 425 3 735 5 253 5 221 4 392 3 866 3 005 5 231
Resultat efter finansnetto 5 268 5 009 3 931 3 119 4 366 4 240 3 308 2 646 1 635 3 714
Årets resultat 4 760 3 353 2 642 2 209 2 616 2 461 1 799 1 539 1 260 1 493
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 598 48 528 49 371 45 137 45 664 56 014 55 606 29 998 30 489 30 981
Omsättningstillgångar 5 643 6 698 4 747 4 064 3 187 2 089 1 865 898 1 478 1 563
Tillgångar 72 241 55 226 54 118 49 200 48 850 58 103 57 471 30 895 31 968 32 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 714 20 954 17 601 14 959 12 750 10 134 7 673 5 874 4 335 3 075
Obeskattade reserver 5 878 6 721 6 045 5 502 5 233 4 436 3 565 2 722 2 186 2 321
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 922 19 824 23 581 22 501 24 574 38 163 41 593 16 964 19 604 22 443
Kortfristiga skulder 15 727 7 727 6 892 6 239 6 294 5 370 4 640 5 336 5 843 5 634
Skulder och eget kapital 72 241 55 226 54 118 49 200 48 850 58 103 57 471 30 895 31 968 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 *
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 36 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 256 234 234 234 169 0 20 41 84
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 80 73 74 74 53 11 6 13 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 063 9 888 7 561 6 933 8 223 7 733 7 486 7 382 6 688 7 523
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 948 9 888 7 273 6 681 7 961 7 515 7 354 6 918 5 950 6 446
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 231 226 307 308 308 53 47 27 54 108
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 666 6 873 4 978 4 262 5 780 5 713 4 884 4 358 3 497 5 723
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,61% 35,95% 8,86% -16,08% 5,93% 2,19% 6,30% 16,27% -7,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,04% 10,92% 9,30% 8,93% 12,23% 11,16% 8,24% 12,59% 9,51% 16,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,41% 60,99% 69,19% 65,80% 75,05% 86,31% 64,43% 56,24% 51,08% 81,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -101,37% -10,41% -29,49% -32,56% -39,03% -43,66% -37,73% -64,15% -73,36% -63,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,94% 47,43% 41,24% 39,13% 34,00% 23,07% 17,92% 25,51% 18,48% 14,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,88% 86,68% 68,88% 65,14% 50,64% 38,90% 40,19% 16,83% 25,30% 27,74%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...