Visa allt om Dustin Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 5 689 955 5 420 143 5 042 780 5 155 151 4 808 824 4 603 699 4 392 193 4 124 564 494 735 449 307
Övrig omsättning 1 784 745 1 370 612 531 1 047 81 4 470 0 15 590
Rörelseresultat (EBIT) 153 794 155 200 145 779 154 625 187 614 265 281 137 504 358 535 25 012 22 624
Resultat efter finansnetto 145 566 150 501 157 801 172 170 198 824 261 934 137 687 357 387 25 126 22 766
Årets resultat 7 762 71 073 14 237 -1 292 7 106 -1 874 1 599 30 886 -173 13 119
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 475 263 031 292 197 357 824 422 358 352 513 234 447 85 583 74 332 69 169
Omsättningstillgångar 682 745 608 501 427 921 548 464 524 761 446 490 503 300 487 443 45 670 32 255
Tillgångar 775 220 871 533 720 118 906 288 947 120 799 004 737 746 573 026 120 002 101 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 685 74 924 5 751 38 893 80 293 77 475 79 343 77 744 46 858 47 031
Obeskattade reserver 6 964 6 964 23 336 17 831 21 661 23 779 23 779 23 779 9 479 9 479
Avsättningar (tkr) 1 239 434 23 014 4 672 5 672 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 132 585 352 648 0 0 38 000 25 282 26 000 0 0 8 000
Kortfristiga skulder 551 746 436 563 668 017 844 892 801 494 672 468 608 623 471 503 63 665 36 914
Skulder och eget kapital 775 220 871 533 720 118 906 288 947 120 799 004 737 746 573 026 120 002 101 424
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 652 - 550 433 0 -
Löner till övriga anställda 127 281 126 035 129 551 70 157 76 185 54 907 57 158 51 857 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 2 707 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 60 076 57 122 59 555 49 556 36 221 21 690 23 141 19 969 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 19 800 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 691 739 5 420 888 5 044 150 5 155 763 4 809 355 4 604 746 4 392 274 4 129 034 494 735 464 897
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 194 199 229 121 92 82 92 85 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 29 330 27 237 22 021 42 605 52 270 56 143 47 741 48 524 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 966 920 826 989 1 222 934 873 845 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 984 184 812 178 222 174 552 187 614 265 281 137 504 358 535 25 012 22 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,98% 7,48% -2,18% 7,20% 4,46% 4,82% 6,49% 733,69% 10,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,88% 18,07% 23,05% 19,03% 21,69% 33,30% 18,73% 62,68% 21,00% 22,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,71% 2,91% 3,29% 3,35% 4,27% 5,78% 3,15% 8,71% 5,09% 5,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,63% 12,38% 11,92% 10,82% 11,00% 10,81% 10,80% 10,25% 6,76% 9,15%
Rörelsekapital/omsättning 2,30% 3,17% -4,76% -5,75% -5,75% -4,91% -2,40% 0,39% -3,64% -1,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,37% 9,22% 3,33% 5,83% 10,26% 12,02% 13,27% 16,80% 45,21% 53,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,25% 139,21% 63,99% 64,87% 65,20% 66,37% 82,61% 103,06% 71,73% 87,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!