Visa allt om Cantaquiz Aktiebolag
Visa allt om Cantaquiz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 459 472 597 1 018 2 008 1 934 2 138 1 606 1 445 1 116
Övrig omsättning - - 2 - 14 152 - 105 91 66
Rörelseresultat (EBIT) -13 -25 64 -75 4 -204 135 14 -67 56
Resultat efter finansnetto -13 -26 62 -82 -3 -207 130 9 -69 56
Årets resultat -13 -26 62 -82 -3 -174 88 9 -69 56
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 8 52 40 58 82 173 183
Omsättningstillgångar 134 173 220 96 588 466 554 402 424 255
Tillgångar 134 173 224 104 640 506 612 485 597 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 76 103 40 123 125 299 211 203 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 18 0 102 4 0 21 101 0
Kortfristiga skulder 71 94 104 64 416 377 280 252 294 167
Skulder och eget kapital 134 173 224 104 640 506 612 485 597 438
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 566 526 497 445 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 191 209 336 848 572 294 300 294 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 103 103 137 317 563 359 314 343 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 459 472 599 1 018 2 022 2 086 2 138 1 711 1 536 1 182
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 459 472 597 509 669 484 713 535 482 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 365 374 326 468 464 450 418 416 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -21 67 -61 30 -186 174 111 19 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,75% -20,94% -41,36% -49,30% 3,83% -9,54% 33,13% 11,14% 29,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,70% -14,45% 28,57% -71,15% 0,62% -40,12% 22,22% 2,89% -11,22% 12,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,83% -5,30% 10,72% -7,27% 0,20% -10,50% 6,36% 0,87% -4,64% 5,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 95,97% 93,80% 87,62% 88,50% 90,74% 84,66% 88,17% 93,36% 96,86%
Rörelsekapital/omsättning 13,73% 16,74% 19,43% 3,14% 8,57% 4,60% 12,82% 9,34% 9,00% 7,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,01% 43,93% 45,98% 38,46% 19,22% 24,70% 52,83% 43,51% 34,00% 61,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,73% 184,04% 211,54% 150,00% 141,35% 123,61% 197,86% 159,52% 144,22% 152,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...