Visa allt om Emmaboda Fastighetsförmedling AB
Visa allt om Emmaboda Fastighetsförmedling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 909 2 106 1 875 2 282 1 529 1 593 1 728 1 857 1 900 2 162
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 475 195 654 -226 -211 141 578 400 1 132
Resultat efter finansnetto -8 397 96 553 -346 -306 74 470 354 1 183
Årets resultat 11 301 205 553 -346 -2 51 253 156 644
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 781 3 850 3 942 3 610 3 709 3 402 2 917 2 857 2 977 20
Omsättningstillgångar 860 1 090 844 1 361 622 1 419 2 179 2 257 1 984 2 381
Tillgångar 4 641 4 940 4 786 4 971 4 330 4 821 5 096 5 114 4 961 2 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 848 1 836 1 535 1 330 778 1 344 1 536 1 620 1 547 1 481
Obeskattade reserver 207 230 220 381 381 381 689 690 568 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 256 2 462 2 696 2 855 2 911 2 814 2 525 2 512 2 520 0
Kortfristiga skulder 330 412 334 405 261 282 346 292 326 485
Skulder och eget kapital 4 641 4 940 4 786 4 971 4 330 4 821 5 096 5 114 4 961 2 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 850 494 495 437 509
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 808 802 831 800 0 201 24 37 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 386 380 384 379 393 294 192 193 195
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 220 190 135 180 90
Omsättning 1 909 2 106 1 875 2 282 1 529 1 593 1 728 1 857 1 900 2 162
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 955 1 053 938 1 141 765 797 864 929 950 2 162
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 506 508 517 499 534 405 271 248 751
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 145 567 289 753 -39 -49 296 730 531 1 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,35% 12,32% -17,84% 49,25% -4,02% -7,81% -6,95% -2,26% -12,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,23% 9,62% 4,07% 13,18% -5,06% -4,04% 2,94% 11,60% 9,41% 49,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,99% 22,55% 10,40% 28,70% -14,32% -12,24% 8,68% 31,93% 24,58% 54,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,76% 32,19% 27,20% 41,89% 23,61% 71,37% 106,08% 105,82% 87,26% 87,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,30% 40,80% 35,66% 32,73% 24,45% 33,70% 40,11% 41,62% 39,43% 74,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,61% 264,56% 252,69% 336,05% 238,31% 503,19% 629,77% 772,95% 608,59% 490,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...