Visa allt om Aston Harald AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 27 640 24 765 56 712 53 571 70 745 169 817 33 486 8 980 710 279 814 163
Övrig omsättning 4 951 6 247 1 792 1 100 16 154 6 517 221 490 1 656 2 471
Rörelseresultat (EBIT) -23 910 -30 360 -68 718 -68 108 -112 840 -175 413 -124 830 -52 138 -39 098 -104 859
Resultat efter finansnetto -18 018 -20 804 -60 193 -59 349 -118 101 -175 275 -113 604 -18 665 782 375 -111 917
Årets resultat -17 845 -22 296 -60 570 -60 416 -119 376 -173 075 -111 450 -18 735 789 959 -91 568
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 546 86 550 145 263 207 916 252 265 311 857 459 199 311 423 58 151 243 593
Omsättningstillgångar 44 152 43 197 60 031 80 173 61 549 127 828 141 239 380 061 774 553 326 243
Tillgångar 90 698 129 747 205 294 288 089 313 814 439 685 600 438 691 484 832 704 569 836
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 548 79 802 103 724 165 993 226 825 344 671 518 323 629 859 787 842 7 738
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 235
Avsättningar (tkr) 0 0 548 362 1 714 1 583 1 381 1 476 0 11 820
Långfristiga skulder 17 964 15 294 27 711 46 109 23 255 7 200 20 278 34 260 39 391 64 565
Kortfristiga skulder 10 186 34 651 73 311 75 625 62 020 86 231 60 455 25 889 5 471 481 478
Skulder och eget kapital 90 698 129 747 205 294 288 089 313 814 439 685 600 438 691 484 832 704 569 836
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 1 337 734 - - 4 230 - 2 281 8 038 11 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 11 674 14 195 26 300 29 498 33 297 30 622 24 787 8 795 75 723 119 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 5 481 6 725 12 729 13 405 15 978 16 262 10 395 4 818 30 110 47 755
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 591 31 012 58 504 54 671 86 899 176 334 33 707 9 470 711 935 816 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 33 51 87 78 94 53 18 241 331
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 256 750 1 112 616 907 1 807 632 499 2 947 2 460
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 793 688 820 523 716 740 739 905 472 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 932 -20 422 -47 993 -45 772 -83 121 -149 460 -111 244 -45 563 -13 238 -59 796
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,61% -56,33% 5,86% -24,28% -58,34% 407,13% 272,90% -98,74% -12,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,69% -15,16% -28,58% -20,17% -35,42% -37,56% -18,13% -2,31% 94,56% -17,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -64,62% -79,42% -103,48% -108,48% -157,12% -97,24% -325,15% -178,03% 110,85% -12,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,33% 58,05% 44,50% 61,33% 67,03% 33,01% 25,62% 29,16% 10,23% 11,30%
Rörelsekapital/omsättning 122,89% 34,51% -23,42% 8,49% -0,67% 24,50% 241,25% 3 944,01% 108,28% -19,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,96% 61,51% 50,52% 57,62% 72,28% 78,39% 86,32% 91,09% 94,61% 1,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,72% 44,04% 37,08% 55,96% 38,20% 97,91% 203,30% 1 411,97% 14 014,84% 24,04%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 645 3 553 2 997 3 392 4 147 4 962 6 165 4 555 1 965 2 142
Övrig omsättning 57 77 8 6 0 54 394 0 0 66
Rörelseresultat (EBIT) -4 124 -7 120 -7 944 -10 887 -12 432 -15 708 -15 526 -8 453 -2 759 68
Resultat efter finansnetto -17 556 -21 887 -28 844 -7 637 -13 272 -104 210 -13 672 27 820 801 537 -61 014
Årets resultat -17 556 -18 511 -68 556 -65 206 -106 157 -157 546 -90 843 -25 317 754 579 -60 696
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 995 105 787 107 630 208 952 265 619 373 693 492 111 161 376 3 537 33 102
Omsättningstillgångar 2 413 5 041 50 174 12 958 5 372 59 727 70 889 498 481 810 026 19 490
Tillgångar 86 408 110 828 157 804 221 910 270 991 433 421 563 000 659 857 813 563 52 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 294 83 850 102 361 170 917 236 123 342 280 499 826 590 669 754 686 18 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 964 24 866 0 0 0 0 13 079 34 261 32 191 0
Kortfristiga skulder 2 150 2 112 55 443 50 993 34 868 91 141 50 095 34 927 26 686 34 285
Skulder och eget kapital 86 408 110 828 157 804 221 910 270 991 433 421 563 000 659 857 813 563 52 592
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 754 316 - - 2 400 2 400 2 400 2 201 830 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 933 2 493 5 027 5 405 4 574 5 903 7 888 2 866 800 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 516 1 299 2 570 24 093 3 506 4 048 3 857 2 313 682 289
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 702 3 630 3 005 3 398 4 147 5 016 6 559 4 555 1 965 2 208
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 10 12 11 6 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 441 592 500 485 415 414 560 759 491 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 709 646 1 278 1 182 1 066 1 051 1 136 1 260 578 669
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 986 -2 759 -7 784 -8 715 -11 776 -15 150 -14 985 -8 054 -2 566 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,56% 18,55% -11,65% -18,21% -16,42% -19,51% 35,35% 131,81% -8,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,06% -17,11% -18,05% -2,88% -2,57% -22,65% -1,59% 4,65% 98,52% -108,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -655,31% -533,61% -950,65% -188,44% -167,71% -1 978,19% -145,09% 673,79% 40 791,40% -2 666,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,55% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,94% 82,44% -175,81% -1 121,31% -711,26% -633,09% 337,29% 10 176,82% 39 864,63% -690,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,72% 75,66% 64,87% 77,02% 87,13% 78,97% 88,78% 89,51% 92,76% 34,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,23% 238,68% 90,50% 25,41% 15,41% 65,53% 141,51% 1 427,21% 3 035,40% 56,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!