Visa allt om Petika A6 AB
Visa allt om Petika A6 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 8 653 11 944 11 665 10 573 9 302 8 742 8 233
Övrig omsättning 350 350 175 2 884 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 344 337 90 3 095 1 163 1 014 1 403 811 550 1 125
Resultat efter finansnetto 366 353 154 3 146 1 209 1 056 1 410 812 625 1 160
Årets resultat 284 273 128 2 084 817 841 903 770 416 635
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 980 3 980 2 000 67 390 528 691 46 138 214
Omsättningstillgångar 3 455 3 323 5 575 8 321 6 719 5 765 5 114 4 342 3 561 3 405
Tillgångar 7 435 7 304 7 575 8 388 7 109 6 292 5 805 4 388 3 699 3 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 019 5 895 5 796 6 268 4 534 4 067 3 366 2 583 1 933 1 647
Obeskattade reserver 1 240 1 240 1 240 1 255 786 693 784 607 850 813
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 169 539 865 1 790 1 532 1 656 1 198 917 1 159
Skulder och eget kapital 7 435 7 304 7 575 8 388 7 109 6 292 5 805 4 388 3 699 3 619
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 291 228 198 67
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 1 080 1 383 1 359 908 896 767 740
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 367 416 393 311 269 275 266
Utdelning till aktieägare 163 160 174 600 350 350 140 120 120 130
Omsättning 350 350 175 11 537 11 944 11 665 10 573 9 302 8 742 8 233
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 7 7 7 6 2 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 236 1 706 1 666 1 762 4 651 1 748 1 647
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 209 260 255 253 705 250 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 344 337 90 3 102 1 301 1 154 1 447 903 671 1 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -27,55% 2,39% 10,33% 13,66% 6,41% 6,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 37,54% 17,01% 16,80% 24,29% 18,60% 16,95% 32,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 36,39% 10,12% 9,06% 13,34% 8,77% 7,17% 14,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 37,56% 45,94% 45,20% 46,62% 43,32% 41,37% 47,26%
Rörelsekapital/omsättning - - - 86,17% 41,27% 36,29% 32,71% 33,80% 30,24% 27,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,96% 93,95% 89,28% 86,40% 71,93% 72,75% 67,94% 69,06% 68,80% 61,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 951,98% 1 966,27% 1 034,32% 961,97% 275,14% 258,88% 187,08% 259,52% 290,84% 214,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...