Visa allt om Tactile Rugged Computers AB
Visa allt om Tactile Rugged Computers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 620 20 307 14 006 14 518 11 709 10 883 7 229 4 481 6 769 3 537
Övrig omsättning 146 - - 3 13 38 444 400 25 298
Rörelseresultat (EBIT) 1 936 807 30 481 158 179 10 -647 -665 -1 156
Resultat efter finansnetto 1 929 808 31 381 156 175 3 -671 -794 -1 289
Årets resultat 1 929 808 31 381 156 175 3 -671 -794 -1 289
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 84 84 84 314 453 630 395 626 815
Omsättningstillgångar 11 618 8 955 6 641 5 939 5 369 3 826 4 283 2 121 3 259 1 473
Tillgångar 11 784 9 040 6 725 6 023 5 683 4 279 4 913 2 516 3 885 2 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 692 1 763 955 924 542 386 211 208 209 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 193 2 193 1 843 1 843 1 843 1 693 1 729 1 503 2 017 675
Kortfristiga skulder 5 900 5 084 3 928 3 257 3 298 2 200 2 973 805 1 658 1 310
Skulder och eget kapital 11 784 9 040 6 725 6 023 5 683 4 279 4 913 2 516 3 885 2 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 262 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 295 2 941 2 673 2 331 1 855 1 674 1 251 1 483 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 1 436 1 078 872 829 628 482 403 569 349
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 766 20 307 14 006 14 521 11 722 10 921 7 673 4 881 6 794 3 835
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 8 7 7 7 7 6 5 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 924 2 538 2 001 2 074 1 673 1 555 1 205 896 1 128 884
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 081 686 592 544 467 358 380 350 393 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 936 807 30 611 296 445 260 -417 -433 -936
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,24% 44,99% -3,53% 23,99% 7,59% 50,55% 61,33% -33,80% 91,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,45% 8,95% 0,46% 6,34% 2,80% 4,21% 0,24% -25,72% -16,89% -49,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,87% 3,98% 0,22% 2,63% 1,36% 1,65% 0,17% -14,44% -9,69% -32,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,48% 37,57% 40,25% 41,91% 44,45% 43,21% 48,89% 47,53% 44,85% 36,98%
Rörelsekapital/omsättning 23,23% 19,06% 19,37% 18,47% 17,69% 14,94% 18,12% 29,37% 23,65% 4,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,33% 19,50% 14,20% 15,34% 9,54% 9,02% 4,29% 8,27% 5,38% 13,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,69% 101,24% 93,69% 121,34% 80,75% 70,32% 96,27% 134,41% 125,39% 43,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...