Visa allt om Lönn-Sulic Mångfaldsmodeller AB
Visa allt om Lönn-Sulic Mångfaldsmodeller AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 309 4 286 4 250 3 411 961 39 30 35 348 384
Övrig omsättning - 134 131 587 247 14 - 135 1 085 765
Rörelseresultat (EBIT) -141 329 140 451 232 -127 -83 73 2 -84
Resultat efter finansnetto -141 328 139 450 218 -128 -91 61 -13 -96
Årets resultat -9 192 77 267 218 -128 -91 64 -13 -96
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 34 34 34 6 6 0 11 27 49
Omsättningstillgångar 500 1 324 1 173 1 304 362 55 100 308 412 495
Tillgångar 528 1 357 1 206 1 338 368 61 100 318 439 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 305 213 436 170 -48 80 171 107 120
Obeskattade reserver 81 213 135 100 0 0 0 0 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 0 132 211 171
Kortfristiga skulder 350 839 858 802 198 41 20 16 118 250
Skulder och eget kapital 528 1 357 1 206 1 338 368 61 100 318 439 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 942 704 0 0 0 0 260 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 557 2 464 1 491 1 239 484 22 0 0 160 234
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 227 749 713 656 152 7 0 0 138 129
Utdelning till aktieägare 0 200 100 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 309 4 420 4 381 3 998 1 208 53 30 170 1 433 1 149
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 6 6 5 2 1 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 436 714 708 682 481 39 - - 174 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 286 566 570 611 333 29 - - 310 199
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -141 329 140 451 232 -127 -72 89 15 -75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,46% 0,85% 24,60% 254,94% 2 364,10% 30,00% -14,29% -89,94% -9,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,70% 24,24% 11,61% 33,86% 63,04% -208,20% -83,00% 22,96% 0,46% -15,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,77% 7,68% 3,29% 13,28% 24,14% -325,64% -276,67% 208,57% 0,57% -21,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -13,80%
Rörelsekapital/omsättning 11,46% 11,32% 7,41% 14,72% 17,07% 35,90% 266,67% 834,29% 84,48% 63,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,15% 34,72% 26,39% 38,09% 46,20% -78,69% 80,00% 53,77% 24,87% 22,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,86% 157,81% 136,71% 162,59% 182,83% 134,15% 500,00% 1 925,00% 343,22% 194,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...