Visa allt om Structor Norr AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 33 274 29 465 20 365 17 021 14 300 15 577 6 921 6 510 7 646 7 881
Övrig omsättning 105 0 7 0 0 0 0 32 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 619 1 952 1 581 799 649 968 127 110 41 426
Resultat efter finansnetto 2 610 1 943 1 581 799 649 968 133 118 60 446
Årets resultat 1 655 1 253 1 273 505 41 1 050 187 178 -18 516
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 252 530 226 140 106 116 10 10 0 0
Omsättningstillgångar 9 676 10 535 7 519 5 772 4 763 5 584 2 826 2 691 2 933 3 141
Tillgångar 10 928 11 065 7 745 5 911 4 868 5 700 2 836 2 701 2 933 3 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 087 2 467 2 606 1 851 1 691 2 340 1 290 1 103 925 1 093
Obeskattade reserver 1 837 1 315 965 806 640 272 406 518 638 638
Avsättningar (tkr) 477 487 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 131 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 395 6 627 4 174 3 255 2 538 3 087 1 141 1 080 1 370 1 410
Skulder och eget kapital 10 928 11 065 7 745 5 911 4 868 5 700 2 836 2 701 2 933 3 141
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 4 095 3 000 2 914 3 611 3 671
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 2 188 1 682 1 697 2 123 2 170
Utdelning till aktieägare 1 380 1 035 1 035 518 345 690 0 0 0 150
Omsättning 33 379 29 465 20 372 17 021 14 300 15 577 6 921 6 542 7 647 7 881
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 12 10 9 8 5 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 377 2 267 1 697 1 702 1 589 1 947 1 384 1 085 1 274 1 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 988 957 820 893 851 834 985 829 1 018 885
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 796 2 074 1 611 827 672 978 127 110 41 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,93% 44,68% 19,65% 19,03% -8,20% 125,07% 6,31% -14,86% -2,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,97% 17,64% 20,41% 13,52% 13,35% 17,00% 4,69% 4,37% 2,05% 14,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,87% 6,62% 7,76% 4,69% 4,55% 6,22% 1,92% 1,81% 0,78% 5,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,98% 100,00% 68,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,87% 13,26% 16,43% 14,79% 15,56% 16,03% 24,35% 24,75% 20,44% 21,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,36% 31,57% 43,37% 41,95% 44,99% 44,77% 56,65% 55,80% 47,57% 49,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,35% 158,97% 180,14% 177,33% 187,67% 180,89% 247,68% 249,17% 214,09% 222,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!