Visa allt om Istiden AB
Visa allt om Istiden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 934 939 325 332 595 323 259 348 422 523
Övrig omsättning - - - - - - 45 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 337 710 183 -4 206 209 104 301 218 229
Resultat efter finansnetto 442 551 180 4 353 6 585 180 89 266 168 190
Årets resultat 297 256 100 4 364 6 522 131 152 141 120 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 751 3 377 4 000 0 656 1 312 315 1 143 1 130 1 130
Omsättningstillgångar 118 226 279 5 694 6 332 93 90 60 92 85
Tillgångar 2 870 3 603 4 279 5 694 6 987 1 405 405 1 203 1 222 1 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 269 2 482 2 786 4 486 6 622 250 269 258 237 217
Obeskattade reserver 355 268 118 70 88 88 88 211 141 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 643 683 723
Kortfristiga skulder 245 853 1 374 1 138 277 1 067 47 91 162 134
Skulder och eget kapital 2 870 3 603 4 279 5 694 6 987 1 405 405 1 203 1 222 1 215
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 112 0 38 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 213 294 67 0 0 109 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 57 67 14 24 0 33 50
Utdelning till aktieägare 163 160 560 1 800 6 500 150 150 140 120 100
Omsättning 934 939 325 332 595 323 304 348 422 523
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 934 - - - - - - - 422 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 - - - - - - - 178 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 337 710 183 -1 209 212 107 304 218 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,53% 188,92% -2,11% -44,20% 84,21% 24,71% -25,57% -17,54% -19,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,51% 21,73% 5,30% 77,20% 94,56% 14,88% 25,68% 25,02% 17,84% 18,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,64% 83,39% 69,85% 1 324,10% 1 110,42% 64,71% 40,15% 86,49% 51,66% 43,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,60% -66,77% -336,92% 1 372,29% 1 017,65% -301,55% 16,60% -8,91% -16,59% -9,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,71% 74,69% 67,26% 79,74% 95,70% 22,41% 82,43% 34,37% 27,70% 26,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,16% 26,49% 20,31% 500,35% 2 285,92% 8,72% 191,49% 65,93% 56,79% 63,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...