Visa allt om EDMEK AB
Visa allt om EDMEK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 6 147 4 897 3 617 2 835 2 720 3 338 2 791 2 951 4 159 3 739
Övrig omsättning 126 53 54 18 - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 916 198 197 180 43 53 29 235 658 481
Resultat efter finansnetto 885 168 164 148 15 9 -16 201 589 359
Årets resultat 649 115 153 121 67 43 12 77 315 187
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 122 1 919 2 008 1 832 1 867 1 881 1 978 2 090 2 179 2 405
Omsättningstillgångar 2 272 1 619 1 444 1 458 1 448 1 561 1 519 1 522 1 469 1 157
Tillgångar 4 395 3 538 3 451 3 290 3 315 3 443 3 498 3 612 3 648 3 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 888 1 339 1 374 1 221 1 200 1 133 1 089 1 078 1 151 896
Obeskattade reserver 432 398 395 443 469 568 639 696 637 491
Avsättningar (tkr) 459 411 363 315 267 212 164 116 72 35
Långfristiga skulder 783 761 866 678 757 836 915 994 1 073 1 197
Kortfristiga skulder 833 629 454 634 622 694 690 729 715 942
Skulder och eget kapital 4 395 3 538 3 451 3 290 3 315 3 443 3 498 3 612 3 648 3 562
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 348 319 464 260 357 351 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 116 116 116 84 100 100 100
Löner till övriga anställda 1 747 1 539 1 215 601 604 650 598 568 605 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 735 635 484 460 456 495 420 444 413 411
Utdelning till aktieägare 150 100 0 0 100 0 0 0 150 60
Omsättning 6 273 4 950 3 671 2 853 2 720 3 338 2 796 2 951 4 159 3 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 229 979 904 945 907 1 113 930 984 1 386 1 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 416 399 435 433 501 391 424 417 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 142 371 366 306 182 197 189 420 969 773
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,53% 35,39% 27,58% 4,23% -18,51% 19,60% -5,42% -29,05% 11,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,89% 5,65% 5,77% 5,62% 1,63% 1,86% 0,94% 6,53% 18,17% 13,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,93% 4,08% 5,50% 6,53% 1,99% 1,92% 1,18% 8,00% 15,94% 12,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,60% 68,02% 74,98% 75,70% 74,30% 65,97% 64,21% 74,25% 68,43% 69,88%
Rörelsekapital/omsättning 23,41% 20,22% 27,37% 29,07% 30,37% 25,97% 29,70% 26,87% 18,13% 5,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,62% 46,62% 48,74% 47,62% 46,63% 45,07% 44,60% 44,05% 44,12% 35,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,49% 182,19% 210,13% 150,16% 156,11% 155,33% 149,42% 147,60% 149,93% 64,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...