Visa allt om Åkerbergs Kyl & Hushållsservice AB
Visa allt om Åkerbergs Kyl & Hushållsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 254 4 241 5 057 6 675 7 400 6 227 6 290 6 827 7 139 7 070
Övrig omsättning - 5 16 179 5 10 4 - 9 3
Rörelseresultat (EBIT) -6 43 4 201 26 70 -56 93 130 76
Resultat efter finansnetto -6 38 4 200 27 67 -60 87 127 78
Årets resultat 4 18 2 103 17 29 0 50 65 32
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 31 42 53 29 56 62 91 126 140
Omsättningstillgångar 1 061 1 168 1 212 1 551 1 536 1 289 1 129 1 169 1 153 1 117
Tillgångar 1 083 1 199 1 255 1 604 1 565 1 345 1 192 1 260 1 279 1 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 425 421 403 401 298 281 252 267 227 169
Obeskattade reserver 91 106 95 97 40 43 21 85 70 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 12 22 33 61
Kortfristiga skulder 567 672 756 1 106 1 226 1 021 907 886 949 992
Skulder och eget kapital 1 083 1 199 1 255 1 604 1 565 1 345 1 192 1 260 1 279 1 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 252 358 284 330 319 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 896 854 1 130 1 506 1 114 832 973 778 851 776
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 375 356 446 573 598 519 565 527 610 517
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 15 10 6
Omsättning 4 254 4 246 5 073 6 854 7 405 6 237 6 294 6 827 7 148 7 073
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 418 1 414 1 686 1 669 1 850 1 557 1 573 1 707 1 785 1 768
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 405 526 521 492 430 456 398 430 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 54 15 209 54 100 -27 128 164 94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,31% -16,14% -24,24% -9,80% 18,84% -1,00% -7,87% -4,37% 0,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,46% 3,67% 0,40% 12,59% 1,85% 5,20% -4,53% 7,54% 10,63% 6,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,12% 1,04% 0,10% 3,03% 0,39% 1,12% -0,86% 1,39% 1,91% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,16% 44,80% 44,59% 42,41% 37,39% 40,76% 40,06% 34,70% 36,90% 32,90%
Rörelsekapital/omsättning 11,61% 11,70% 9,02% 6,67% 4,19% 4,30% 3,53% 4,15% 2,86% 1,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,80% 42,01% 38,02% 29,46% 20,93% 23,25% 22,44% 26,05% 21,69% 15,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,70% 116,52% 99,87% 115,10% 99,67% 88,05% 85,01% 94,70% 83,56% 84,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...