Visa allt om Absolute Mobile Sweden AB
Visa allt om Absolute Mobile Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 14 595 8 999 8 240 23 013 12 382 6 043 4 930 3 057 5 939 2 057
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 228 641 699 3 105 320 247 282 -96 640 63
Resultat efter finansnetto 228 665 693 3 105 881 242 280 -83 603 65
Årets resultat 164 475 390 2 458 756 112 135 7 281 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 7 17 33 33 110 28 24 12 15
Omsättningstillgångar 7 640 7 494 4 321 6 286 4 821 1 662 2 139 1 142 2 280 348
Tillgångar 7 642 7 501 4 338 6 319 4 854 1 772 2 167 1 166 2 292 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 868 493 3 103 1 145 478 544 321 403 121
Obeskattade reserver 182 182 182 0 273 273 201 122 222 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 329 6 451 3 663 3 216 3 436 1 020 1 422 723 1 667 189
Skulder och eget kapital 7 642 7 501 4 338 6 319 4 854 1 772 2 167 1 166 2 292 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 74 55 368 365 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 36 25 153 141 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 100 3 000 500 89 89 0 89 0
Omsättning 14 595 8 999 8 243 23 013 12 382 6 043 4 930 3 057 5 939 2 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 595 8 999 8 240 23 013 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 136 119 526 570 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 233 651 716 3 127 347 268 292 -89 644 66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,18% 9,21% -64,19% - 104,90% 22,58% 61,27% -48,53% 188,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,98% 9,00% 16,14% 49,31% 18,44% 13,94% 13,34% -6,43% 28,10% 17,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,56% 7,50% 8,50% 13,54% 7,23% 4,09% 5,86% -2,45% 10,84% 3,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,63% 37,92% 73,96% 60,26% 52,20% 50,42% 46,43% 60,61% 48,34% 30,63%
Rörelsekapital/omsättning 15,83% 11,59% 7,99% 13,34% 11,19% 10,62% 14,54% 13,71% 10,32% 7,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,36% 13,46% 14,64% 49,11% 27,73% 38,33% 31,78% 35,06% 24,56% 43,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,61% 80,33% 106,72% 175,59% 140,31% 162,45% 149,79% 156,71% 136,77% 184,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...