Visa allt om Roland Axelsson Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 11 943 10 471 8 887 8 884 10 598 13 667 10 794 8 980 9 036 6 570
Övrig omsättning - 12 4 16 70 96 42 135 171 22
Rörelseresultat (EBIT) 343 786 462 405 373 82 -138 468 774 209
Resultat efter finansnetto 385 794 479 381 340 44 -174 421 721 191
Årets resultat 315 593 339 278 250 44 16 240 513 123
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 076 1 132 1 243 1 346 1 412 1 465 1 505 1 383 1 332 1 241
Omsättningstillgångar 2 320 2 473 1 611 1 641 1 490 1 747 1 983 1 642 2 148 1 336
Tillgångar 3 397 3 605 2 854 2 987 2 902 3 212 3 488 3 024 3 479 2 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 510 1 394 951 863 885 735 691 874 885 472
Obeskattade reserver 84 104 75 36 14 0 16 217 127 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 425 507 539 571 603 635 667 717 752 783
Kortfristiga skulder 1 379 1 600 1 289 1 519 1 400 1 842 2 115 1 216 1 716 1 223
Skulder och eget kapital 3 397 3 605 2 854 2 987 2 902 3 212 3 488 3 024 3 479 2 577
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 641
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 089 5 254 4 128 3 308 3 131 1 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 423 1 727 1 399 1 131 1 089 811
Utdelning till aktieägare 600 200 150 250 200 100 0 200 250 100
Omsättning 11 943 10 483 8 891 8 900 10 668 13 763 10 836 9 115 9 207 6 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 11 15 12 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 327 1 163 987 987 963 911 900 898 904 657
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 505 488 476 508 471 471 452 430 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 444 897 588 539 479 195 -29 550 859 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,06% 17,82% 0,03% -16,17% -22,46% 26,62% 20,20% -0,62% 37,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,89% 22,72% 17,66% 13,56% 12,92% 2,77% -3,67% 15,54% 22,28% 8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,38% 7,82% 5,67% 4,56% 3,54% 0,65% -1,19% 5,23% 8,58% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,87% 60,62% 65,40% 62,63% 66,23% 62,61% 63,93% 68,56% 66,30% 67,25%
Rörelsekapital/omsättning 7,88% 8,34% 3,62% 1,37% 0,85% -0,70% -1,22% 4,74% 4,78% 1,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,38% 40,92% 35,37% 29,83% 30,87% 22,88% 20,17% 34,19% 28,13% 21,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,54% 148,88% 118,46% 101,91% 100,07% 87,40% 90,78% 132,15% 124,01% 106,79%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...