Visa allt om Scanfjord Mollösund AB
Visa allt om Scanfjord Mollösund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 25 583 16 981 21 853 19 692 18 311 15 341 14 256 11 896 9 941 12 019
Övrig omsättning 381 846 199 79 114 32 89 21 185 44
Rörelseresultat (EBIT) 5 800 1 438 2 005 1 032 2 184 1 111 1 154 533 327 1 871
Resultat efter finansnetto 5 607 1 014 1 593 663 1 589 670 682 10 -188 1 342
Årets resultat 2 807 627 970 333 183 0 3 -20 0 80
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 026 7 658 8 873 7 972 6 796 6 618 6 292 6 317 6 490 6 727
Omsättningstillgångar 12 027 8 941 7 434 8 418 7 271 6 153 6 383 6 935 6 172 4 653
Tillgångar 23 052 16 599 16 307 16 390 14 068 12 771 12 675 13 252 12 663 11 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 129 2 322 1 694 1 509 1 176 993 992 989 1 009 1 110
Obeskattade reserver 6 621 4 620 4 427 4 086 3 887 2 556 1 906 1 256 1 226 1 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 215 4 130 5 267 5 959 5 027 4 777 5 313 5 870 5 890 5 636
Kortfristiga skulder 6 088 5 527 4 921 4 836 3 978 4 445 4 463 5 137 4 537 3 221
Skulder och eget kapital 23 052 16 599 16 307 16 390 14 068 12 771 12 675 13 252 12 663 11 381
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 440 381 360 360 355 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 824 4 912 4 182 1 657 1 905 4 250 3 616 3 692 2 881 2 798
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 006 1 499 1 270 428 695 1 224 1 137 1 299 1 176 1 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 964 17 827 22 052 19 771 18 425 15 373 14 345 11 917 10 126 12 063
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 12 11 5 8 15 14 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 599 1 415 1 987 3 938 2 289 1 023 1 018 793 663 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 541 510 430 400 399 369 372 309 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 438 2 889 3 470 2 018 3 118 1 867 1 945 1 649 1 307 2 871
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,66% -22,29% 10,97% 7,54% 19,36% 7,61% 19,84% 19,67% -17,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,86% 8,48% 12,62% 6,94% 15,16% 8,77% 9,32% 4,01% 2,53% 16,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,30% 8,29% 9,42% 5,77% 11,65% 7,30% 8,28% 4,47% 3,22% 15,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,69% 100,00% 92,71% 91,90% 91,79% 91,22% 84,25% 99,03% 100,00% 89,47%
Rörelsekapital/omsättning 23,21% 20,10% 11,50% 18,19% 17,98% 11,13% 13,47% 15,11% 16,45% 11,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,65% 35,70% 31,56% 27,58% 28,72% 22,53% 18,91% 14,29% 14,94% 18,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,95% 52,74% 62,93% 85,36% 59,23% 43,31% 43,04% 33,62% 41,04% 53,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...