Visa allt om Teledyne Signal Processing Devices Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2017-03 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 63 390 38 106 52 542 35 058 29 736 22 676 22 897 21 829 17 469 13 015
Övrig omsättning - 20 2 925 2 803 1 971 3 616 - 180 1 077 4 170
Rörelseresultat (EBIT) 10 070 4 572 6 796 5 374 3 400 1 383 -7 988 -3 408 -4 660 -3 653
Resultat efter finansnetto 10 405 -4 098 6 694 5 179 3 169 1 257 -7 924 -3 427 -4 681 -3 658
Årets resultat 9 735 -1 615 6 694 5 179 3 169 1 257 -12 699 -3 427 -4 681 3 537
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2017-03 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 459 5 878 15 215 14 766 12 768 11 055 6 563 10 498 9 611 9 422
Omsättningstillgångar 33 539 21 187 25 917 11 558 6 392 6 656 5 493 10 883 9 446 6 662
Tillgångar 42 998 27 065 41 132 26 323 19 160 17 711 12 056 21 380 19 057 16 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 924 9 591 22 975 16 235 11 056 7 887 3 691 15 486 12 907 10 581
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 074 1 886 3 025 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 899 17 475 18 157 10 089 7 030 7 939 5 340 5 894 6 151 5 503
Skulder och eget kapital 42 998 27 065 41 132 26 323 19 160 17 711 12 056 21 380 19 057 16 084
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2017-03
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 852 1 881 1 599
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 8 601 8 573 8 645 9 033 6 875 7 021 7 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 3 479 3 342 3 961 4 189 3 282 3 304 3 548
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 390 38 126 55 467 37 861 31 707 26 292 22 897 22 009 18 546 17 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 21 21 19 19 19 18 17 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 756 1 815 2 502 1 845 1 565 1 193 1 272 1 284 971 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 825 597 877 647 637 672 746 662 695 714
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 263 4 924 9 703 6 782 4 396 1 495 -7 846 -3 103 -4 346 -3 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,35% - - 17,90% 31,13% -0,97% 4,89% 24,96% 34,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,08% -12,61% 16,52% 20,42% 17,75% 7,81% -64,76% -15,90% -24,37% -22,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,01% -8,96% 12,93% 15,33% 11,43% 6,10% -34,10% -15,58% -26,58% -27,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,99% 72,91% 74,64% 69,81% 74,90% 75,93% 68,64% 84,13% 77,94% 87,95%
Rörelsekapital/omsättning 18,36% 9,74% 14,77% 4,19% -2,15% -5,66% 0,67% 22,85% 18,86% 8,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,66% 35,44% 55,86% 61,68% 57,70% 44,53% 30,62% 72,43% 67,73% 65,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,30% 95,91% 125,93% 88,26% 67,47% 54,82% 60,41% 141,35% 136,89% 113,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2017 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...