Visa allt om Portbolaget i Umeå AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 073 13 441 12 802 17 185 14 336 11 925 12 426 11 941 10 667 8 763
Övrig omsättning 122 61 113 160 148 274 69 24 127 123
Rörelseresultat (EBIT) -255 256 -386 927 310 -1 435 -187 -118 135
Resultat efter finansnetto -299 232 -301 930 291 -19 430 -177 -102 154
Årets resultat -146 110 12 572 140 6 271 3 1 118
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 735 1 202 876 524 485 383 388 416 449 468
Omsättningstillgångar 4 107 4 847 3 651 5 369 4 342 2 695 3 802 2 690 3 385 2 833
Tillgångar 4 842 6 049 4 527 5 892 4 826 3 078 4 190 3 106 3 835 3 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 270 1 417 1 307 1 795 1 323 1 183 1 178 906 903 1 002
Obeskattade reserver 44 197 92 405 208 107 138 62 244 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 429 854 882 0 0 0 0 0 24 6
Kortfristiga skulder 3 099 3 581 2 247 3 692 3 296 1 788 2 875 2 138 2 664 1 942
Skulder och eget kapital 4 842 6 049 4 527 5 892 4 826 3 078 4 190 3 106 3 835 3 301
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 251 1 964 1 774 1 804 1 701 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 822 738 686 697 647 515
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 100 0 0 0 0 100
Omsättning 15 195 13 502 12 915 17 345 14 484 12 199 12 495 11 965 10 794 8 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 7 6 6 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 512 2 688 2 560 2 455 2 389 1 988 2 071 1 990 1 778 2 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 606 636 505 516 459 406 415 395 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -173 360 -299 988 343 34 476 -135 -61 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,14% 4,99% -25,50% 19,87% 20,22% -4,03% 4,06% 11,94% 21,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,20% 4,53% -6,01% 16,16% 6,80% 0,45% 10,74% -5,09% -2,56% 4,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,67% 2,04% -2,12% 5,54% 2,29% 0,12% 3,62% -1,32% -0,92% 1,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,68% 42,76% 40,16% 40,56% 39,61% 40,73% 38,91% 36,49% 38,04% 36,22%
Rörelsekapital/omsättning 6,69% 9,42% 10,97% 9,76% 7,30% 7,61% 7,46% 4,62% 6,76% 10,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,94% 25,97% 30,46% 35,83% 30,78% 41,15% 30,68% 30,64% 28,24% 38,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,67% 95,87% 104,54% 115,52% 99,18% 101,62% 95,62% 90,27% 86,45% 115,19%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...