Visa allt om Bostadsmäklarna i Småland AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 242 14 102 17 245 17 641 19 022 20 702 19 308 20 398 18 117 22 419
Övrig omsättning 654 430 458 1 484 724 222 280 96 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 996 630 2 398 2 498 3 328 4 949 3 605 2 775 1 659 3 750
Resultat efter finansnetto 3 174 834 2 396 2 576 3 379 5 844 3 618 2 829 1 701 3 761
Årets resultat 2 515 696 1 839 4 240 2 619 3 764 2 140 1 553 2 551 3 189
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 1 261 2 893 2 890 3 222 8 897 6 706 3 742 379 506
Omsättningstillgångar 9 199 4 075 4 430 6 054 8 515 8 529 5 381 6 126 5 661 13 023
Tillgångar 9 250 5 336 7 323 8 943 11 737 17 426 12 087 9 868 6 040 13 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 635 816 2 839 4 506 4 266 10 289 6 525 4 385 2 832 8 052
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 863 2 863 1 613 750 37 1 830
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 614 4 520 4 484 4 437 4 607 4 274 3 948 4 733 3 171 3 647
Skulder och eget kapital 9 250 5 336 7 323 8 943 11 737 17 426 12 087 9 868 6 040 13 529
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 511
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 6 481 6 394 5 872 6 526 5 749 5 724
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 2 689 2 550 2 459 2 045 2 429 2 619
Utdelning till aktieägare 2 515 695 2 719 3 506 4 000 8 642 0 0 0 1 000
Omsättning 15 896 14 532 17 703 19 125 19 746 20 924 19 588 20 494 18 117 22 419
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 14 14 16 16 18 27 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 172 1 085 1 232 1 260 1 189 1 294 1 073 755 1 007 1 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 600 633 679 586 576 481 343 472 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 002 664 2 466 2 566 3 364 5 108 3 791 3 014 1 802 3 972
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,08% -18,23% -2,24% -7,26% -8,12% 7,22% -5,34% 12,59% -19,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,32% 15,63% 32,75% 28,84% 28,78% 33,53% 29,92% 28,67% 28,15% 27,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,83% 5,91% 13,91% 14,62% 17,76% 28,22% 18,73% 13,87% 9,38% 16,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,96% -3,16% -0,31% 9,17% 20,54% 20,55% 7,42% 6,83% 13,74% 41,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,49% 15,29% 38,77% 50,39% 55,37% 71,86% 64,39% 50,04% 47,34% 69,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,08% 90,15% 98,80% 136,44% 184,83% 199,56% 136,30% 129,43% 178,52% 357,09%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...