Visa allt om JGez Konsult AB
Visa allt om JGez Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 410 2 100 28 53 482 2 169 553 434 392
Övrig omsättning 62 - - 2 - 24 22 5 - 97
Rörelseresultat (EBIT) 23 -68 -26 -47 -48 -85 403 26 16 65
Resultat efter finansnetto 23 11 -17 -38 -48 -85 400 24 17 64
Årets resultat 23 11 -17 -38 -48 -28 304 18 10 24
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 211 173 179 150 150 152 194 162 181
Omsättningstillgångar 325 229 265 287 350 484 799 344 273 316
Tillgångar 519 440 438 466 500 634 951 538 436 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 442 419 408 425 463 511 540 241 223 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 57 72 75 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 22 30 42 37 123 355 224 138 209
Skulder och eget kapital 519 440 438 466 500 634 951 538 436 497
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 15 14 400 400 169 128 99
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 198 16 16 0 0 0 325 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 64 12 12 11 11 74 214 62 47 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 472 2 100 30 53 506 2 191 558 434 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 28 53 482 1 085 553 434 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 26 26 322 480 231 179 139
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 -51 -20 -45 -48 -83 426 45 35 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20 400,00% -98,00% 257,14% -47,17% -89,00% -77,78% 292,22% 27,42% 10,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,43% 2,27% -2,05% -8,37% -9,40% -13,41% 42,48% 5,02% 4,82% 13,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,61% 500,00% -9,00% -139,29% -88,68% -17,63% 18,63% 4,88% 4,84% 17,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,20% -1 100,00% 43,00% 67,86% 50,94% 79,67% 74,87% 70,34% 70,97% 52,30%
Rörelsekapital/omsättning 60,49% 10 350,00% 235,00% 875,00% 590,57% 74,90% 20,47% 21,70% 31,11% 27,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,16% 95,23% 93,15% 91,20% 92,60% 80,60% 61,20% 54,43% 63,53% 53,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 416,88% 981,82% 883,33% 683,33% 945,95% 393,50% 225,07% 153,57% 186,96% 151,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...