Visa allt om Kognitivt centrum Ulla Giswert Forsberg AB
Visa allt om Kognitivt centrum Ulla Giswert Forsberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 195 1 332 1 257 1 210 1 270 1 345 960 939 950 924
Övrig omsättning 71 - 24 53 - 8 - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 314 364 307 325 238 321 190 119 123 140
Resultat efter finansnetto 297 346 296 326 246 320 185 115 124 140
Årets resultat 170 199 229 178 152 177 136 79 87 94
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 003 959 522 125 93 81 9 24 9 40
Omsättningstillgångar 912 758 974 1 174 1 160 1 003 750 726 785 660
Tillgångar 1 915 1 717 1 496 1 299 1 253 1 084 758 749 794 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737 717 669 589 562 537 480 422 430 398
Obeskattade reserver 366 290 202 202 120 80 1 1 1 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 47 96
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 811 710 626 508 572 467 277 326 317 202
Skulder och eget kapital 1 915 1 717 1 496 1 299 1 253 1 084 758 749 794 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 444 443 - 0 0 390 284 276 276 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 414 353 395 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 202 201 207 187 280 281 156 162 150 127
Utdelning till aktieägare 400 150 150 150 150 128 120 78 87 64
Omsättning 1 266 1 332 1 281 1 263 1 270 1 353 960 944 950 924
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 195 1 332 1 257 1 210 1 270 1 345 960 939 950 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 600 631 602 741 705 455 497 500 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 314 364 307 325 238 322 191 122 128 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,29% 5,97% 3,88% -4,72% -5,58% 40,10% 2,24% -1,16% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,40% 21,49% 21,06% 26,10% 20,35% 30,07% 25,20% 16,29% 16,25% 20,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,28% 27,70% 25,06% 28,02% 20,08% 24,24% 19,90% 12,99% 13,58% 15,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,92% 99,55% 99,84% 100,00% 99,92% 99,93% 99,58% 99,79% 99,89% 99,78%
Rörelsekapital/omsättning 8,45% 3,60% 27,68% 55,04% 46,30% 39,85% 49,27% 42,60% 49,26% 49,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,39% 54,93% 55,25% 56,80% 51,91% 54,98% 63,42% 56,44% 54,25% 57,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,45% 106,76% 155,59% 231,10% 202,80% 214,78% 270,76% 222,70% 247,63% 326,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...