Visa allt om Södra Hälsinglands Bärgningstjänst AB
Visa allt om Södra Hälsinglands Bärgningstjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 219 2 741 1 943 2 145 1 623 1 643 1 385 1 044 977 740
Övrig omsättning - - 40 61 3 10 - 39 78 -
Rörelseresultat (EBIT) 516 293 -38 463 77 214 318 133 247 17
Resultat efter finansnetto 495 255 -75 432 61 194 302 106 206 -8
Årets resultat 282 150 -1 95 0 143 112 40 33 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 037 2 270 2 034 1 704 1 137 1 177 1 335 1 065 1 165 1 367
Omsättningstillgångar 981 750 445 795 638 625 663 530 516 408
Tillgångar 3 017 3 020 2 479 2 498 1 775 1 802 1 998 1 595 1 681 1 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 966 684 534 535 440 440 397 285 245 212
Obeskattade reserver 850 716 653 727 424 363 363 213 163 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 524 863 699 812 563 608 1 008 823 986 1 295
Kortfristiga skulder 678 757 592 424 348 392 230 273 287 268
Skulder och eget kapital 3 017 3 020 2 479 2 498 1 775 1 802 1 998 1 595 1 681 1 775
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 252 234 200 182 141 91
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 843 688 527 393 149 87 13 0 0 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 308 266 209 167 164 106 67 58 45 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 219 2 741 1 983 2 206 1 626 1 653 1 385 1 083 1 055 740
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 073 1 371 972 1 073 812 822 1 385 1 044 977 740
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 479 368 282 283 214 281 239 191 128
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 934 782 333 701 252 406 444 232 309 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,44% 41,07% -9,42% 32,16% -1,22% 18,63% 32,66% 6,86% 32,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,10% 9,70% -1,53% 18,53% 4,34% 11,88% 15,97% 8,34% 14,75% 1,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,03% 10,69% -1,96% 21,59% 4,74% 13,02% 23,03% 12,74% 25,38% 2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,68% 74,97% 65,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,41% -0,26% -7,57% 17,30% 17,87% 14,18% 31,26% 24,62% 23,44% 18,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,99% 41,14% 42,09% 42,87% 42,39% 39,26% 33,26% 27,48% 21,56% 11,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,69% 99,08% 75,17% 187,50% 183,33% 159,44% 288,26% 194,14% 179,79% 152,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...