Visa allt om EB Svens dotter AB
Visa allt om EB Svens dotter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 409 3 406 3 361 3 366 3 044 2 753 2 576 2 754 2 488 2 143
Övrig omsättning - - 151 - - 20 - - 27 -
Rörelseresultat (EBIT) 139 277 221 116 78 3 84 -173 9 85
Resultat efter finansnetto 139 276 220 116 75 -3 72 -181 7 85
Årets resultat 106 161 127 62 71 -3 72 -158 4 43
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 18 24 34 15 29 42 56 21 0
Omsättningstillgångar 720 713 579 436 484 292 299 213 391 381
Tillgångar 731 730 603 469 498 321 341 269 413 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 321 311 183 121 50 52 -19 138 135
Obeskattade reserver 153 153 84 28 0 0 0 0 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 232 256 208 258 377 271 288 289 251 224
Skulder och eget kapital 731 730 603 469 498 321 341 269 413 381
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 272 240 133 251 222 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 755 704 713 768 389 366 428 325 293 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 290 263 278 270 189 182 173 211 191 131
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 409 3 406 3 512 3 366 3 044 2 773 2 576 2 754 2 515 2 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 136 1 135 1 120 842 1 015 918 1 288 1 377 1 244 1 072
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 323 331 261 281 269 370 398 344 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 145 283 231 127 92 17 98 -163 12 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,09% 1,34% -0,15% 10,58% 10,57% 6,87% -6,46% 10,69% 16,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,02% 37,95% 36,65% 24,73% 15,66% 0,93% 24,63% -64,31% 2,42% 22,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,08% 8,13% 6,58% 3,45% 2,56% 0,11% 3,26% -6,28% 0,40% 3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,61% 57,60% 57,13% 58,35% 56,87% 54,59% 56,87% 48,15% 51,73% 50,40%
Rörelsekapital/omsättning 14,32% 13,42% 11,04% 5,29% 3,52% 0,76% 0,43% -2,76% 5,63% 7,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,79% 60,32% 62,44% 43,42% 24,30% 15,58% 15,25% -7,06% 37,42% 39,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,03% 203,12% 165,87% 94,19% 74,54% 43,91% 32,99% 22,84% 74,90% 100,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...