Visa allt om JANREF försäljnings Aktiebolag
Visa allt om JANREF försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 264 5 714 5 970 5 691 5 414 5 409 5 782 5 443 7 198 7 823
Övrig omsättning - - - 88 36 - - - 92 -
Rörelseresultat (EBIT) 530 532 470 157 160 145 167 -48 -193 246
Resultat efter finansnetto 531 533 475 174 189 188 189 -35 -116 329
Årets resultat 155 24 275 0 277 200 -27 0 5 25
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10
Omsättningstillgångar 1 523 1 798 1 064 2 359 2 508 2 364 2 744 2 907 2 970 3 930
Tillgångar 1 523 1 798 1 064 2 359 2 508 2 364 2 745 2 911 2 977 3 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 419 396 1 198 1 360 1 276 1 195 1 372 1 562 1 558
Obeskattade reserver 180 120 120 0 262 454 559 559 605 740
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 768 1 259 548 1 161 886 635 991 980 809 1 642
Skulder och eget kapital 1 523 1 798 1 064 2 359 2 508 2 364 2 745 2 911 2 977 3 940
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 420 - - - 669 741 741 864 538
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 420 556 561 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 328 328 356 338 367 488 499 625 426
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 077 162 193 120 150 190 0
Omsättning 5 264 5 714 5 970 5 779 5 450 5 409 5 782 5 443 7 290 7 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 264 5 714 5 970 2 846 2 707 2 705 2 891 2 722 3 599 3 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 739 768 770 480 467 544 634 640 761 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 530 532 470 157 160 146 170 -45 -189 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,88% -4,29% 4,90% 5,12% 0,09% -6,45% 6,23% -24,38% -7,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,80% 29,59% 44,64% 7,46% 7,58% 8,08% 6,89% -1,13% -3,76% 8,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,07% 9,31% 7,96% 3,09% 3,51% 3,53% 3,27% -0,61% -1,56% 4,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,89% 27,21% 26,80% 28,66% 29,79% 31,74% 31,81% 30,72% 24,78% 24,02%
Rörelsekapital/omsättning 14,34% 9,43% 8,64% 21,05% 29,96% 31,97% 30,32% 35,40% 30,02% 29,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,97% 28,51% 46,02% 50,78% 61,93% 68,13% 58,54% 61,28% 67,10% 53,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,49% 133,12% 175,55% 194,32% 281,38% 363,62% 276,89% 296,63% 367,12% 239,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...