Visa allt om Lasses Entreprenad i Frillesås AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 49 230 54 333 63 124 57 705 49 796 38 878 36 899 38 204 56 407 61 368
Övrig omsättning 639 815 1 380 1 278 966 688 126 37 1 498 379
Rörelseresultat (EBIT) 879 403 7 255 5 736 3 034 953 816 946 6 284 4 767
Resultat efter finansnetto 666 148 7 015 5 554 2 787 622 360 509 5 886 4 495
Årets resultat 120 375 3 147 3 341 984 17 113 5 2 493 1 759
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 526 26 497 29 072 21 122 19 134 18 239 16 040 15 970 15 635 12 550
Omsättningstillgångar 8 937 11 870 13 795 15 599 11 412 5 820 8 015 5 586 10 452 6 291
Tillgångar 35 463 38 367 42 866 36 721 30 547 24 059 24 055 21 556 26 088 18 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 459 6 339 5 964 4 817 3 976 2 993 2 975 2 862 4 758 2 715
Obeskattade reserver 14 049 13 549 13 892 10 928 9 669 8 149 7 562 7 364 6 879 4 372
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 113 6 256 9 596 7 204 4 845 4 813 5 396 4 476 6 687 3 669
Kortfristiga skulder 9 842 12 222 13 413 13 772 12 057 8 105 8 121 6 853 7 765 8 086
Skulder och eget kapital 35 463 38 367 42 866 36 721 30 547 24 059 24 055 21 556 26 088 18 841
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 9 690 8 169 7 829 8 635 9 401 8 696
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 392 2 736 2 730 3 019 2 985 3 086
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 2 500 0 0 0 1 900 0
Omsättning 49 869 55 148 64 504 58 983 50 762 39 566 37 025 38 241 57 905 61 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 31 30 28 26 23 22 25 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 698 1 753 2 104 2 061 1 915 1 690 1 677 1 528 2 256 2 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 516 547 509 512 484 494 492 520 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 737 3 502 9 851 7 979 5 136 2 845 2 415 2 475 7 390 6 011
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,39% -13,93% 9,39% 15,88% 28,08% 5,36% -3,42% -32,27% -8,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,48% 1,05% 16,92% 15,62% 9,94% 3,97% 3,39% 4,39% 24,09% 25,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,79% 0,74% 11,49% 9,94% 6,09% 2,45% 2,21% 2,48% 11,14% 7,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,94% 60,47% 59,75% 57,78% 58,30% 61,31% 63,81% 68,90% 57,24% 51,12%
Rörelsekapital/omsättning -1,84% -0,65% 0,61% 3,17% -1,30% -5,88% -0,29% -3,32% 4,76% -2,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,11% 44,07% 39,19% 36,33% 37,71% 38,86% 36,89% 38,45% 37,67% 31,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,49% 96,87% 102,62% 112,96% 94,33% 71,43% 98,31% 81,04% 134,18% 74,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...