Visa allt om Lasses Entreprenad i Frillesås AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 48 671 41 381 49 230 54 333 63 124 57 705 49 796 38 878 36 899 38 204
Övrig omsättning 2 009 1 018 639 815 1 380 1 278 966 688 126 37
Rörelseresultat (EBIT) 2 892 395 879 403 7 255 5 736 3 034 953 816 946
Resultat efter finansnetto 2 696 220 666 148 7 015 5 554 2 787 622 360 509
Årets resultat 206 95 120 375 3 147 3 341 984 17 113 5
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 514 26 203 26 526 26 497 29 072 21 122 19 134 18 239 16 040 15 970
Omsättningstillgångar 10 679 9 928 8 937 11 870 13 795 15 599 11 412 5 820 8 015 5 586
Tillgångar 42 193 36 131 35 463 38 367 42 866 36 721 30 547 24 059 24 055 21 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 761 6 555 6 459 6 339 5 964 4 817 3 976 2 993 2 975 2 862
Obeskattade reserver 16 560 14 140 14 049 13 549 13 892 10 928 9 669 8 149 7 562 7 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 085 4 444 5 113 6 256 9 596 7 204 4 845 4 813 5 396 4 476
Kortfristiga skulder 11 787 10 993 9 842 12 222 13 413 13 772 12 057 8 105 8 121 6 853
Skulder och eget kapital 42 193 36 131 35 463 38 367 42 866 36 721 30 547 24 059 24 055 21 556
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 690 8 169 7 829 8 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 392 2 736 2 730 3 019
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 2 500 0 0 0
Omsättning 50 680 42 399 49 869 55 148 64 504 58 983 50 762 39 566 37 025 38 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 29 31 30 28 26 23 22 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 872 1 592 1 698 1 753 2 104 2 061 1 915 1 690 1 677 1 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 519 528 516 547 509 512 484 494 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 053 3 340 3 737 3 502 9 851 7 979 5 136 2 845 2 415 2 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,62% -15,94% -9,39% -13,93% 9,39% 15,88% 28,08% 5,36% -3,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,85% 1,09% 2,48% 1,05% 16,92% 15,62% 9,94% 3,97% 3,39% 4,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,94% 0,95% 1,79% 0,74% 11,49% 9,94% 6,09% 2,45% 2,21% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,49% 63,18% 61,94% 60,47% 59,75% 57,78% 58,30% 61,31% 63,81% 68,90%
Rörelsekapital/omsättning -2,28% -2,57% -1,84% -0,65% 0,61% 3,17% -1,30% -5,88% -0,29% -3,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,64% 48,67% 49,11% 44,07% 39,19% 36,33% 37,71% 38,86% 36,89% 38,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,34% 90,03% 90,49% 96,87% 102,62% 112,96% 94,33% 71,43% 98,31% 81,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!