Visa allt om Danneviks Handel AB
Visa allt om Danneviks Handel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 429 36 344 36 111 29 739 21 530 21 820 22 165 21 853 22 325 20 803
Övrig omsättning 483 202 323 11 304 9 16 30 37 16
Rörelseresultat (EBIT) 838 -25 117 180 93 205 205 193 320 360
Resultat efter finansnetto 838 -29 124 183 116 229 210 202 420 418
Årets resultat 831 1 68 103 146 123 176 243 299 297
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 65 77 585 563 579 592 603 614 591
Omsättningstillgångar 6 915 6 173 5 679 5 658 3 306 3 311 3 365 3 097 3 525 4 653
Tillgångar 6 969 6 239 5 757 6 243 3 870 3 890 3 956 3 700 4 139 5 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 217 386 385 418 414 367 419 483 540 615
Obeskattade reserver 0 231 266 232 184 271 212 243 373 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 753 5 622 5 106 5 594 3 272 3 251 3 325 2 974 3 226 4 256
Skulder och eget kapital 6 969 6 239 5 757 6 243 3 870 3 890 3 956 3 700 4 139 5 244
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 851 788 556 460 690 780 780 828 812
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 882 3 947 3 074 2 159 1 886 1 809 1 726 1 682 1 675
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 699 1 571 1 183 716 758 746 682 764 854
Utdelning till aktieägare 300 0 0 100 100 100 175 240 300 374
Omsättning 37 912 36 546 36 434 29 750 21 834 21 829 22 181 21 883 22 362 20 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 13 10 7 7 7 8 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 674 2 423 2 778 2 974 3 076 3 117 3 166 2 732 2 481 2 080
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 433 486 481 476 476 476 399 364 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 849 -14 118 180 93 218 217 208 335 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,99% 0,65% 21,43% 38,13% -1,33% -1,56% 1,43% -2,11% 7,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,02% -0,38% 2,15% 2,93% 3,02% 5,89% 5,33% 5,49% 10,17% 8,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,24% -0,07% 0,34% 0,62% 0,54% 1,05% 0,95% 0,93% 1,89% 2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,55% 47,47% 46,78% 47,06% 45,62% 45,86% 45,49% 44,71% 44,13% 44,27%
Rörelsekapital/omsättning 3,10% 1,52% 1,59% 0,22% 0,16% 0,27% 0,18% 0,56% 1,34% 1,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,46% 9,07% 10,29% 9,59% 14,20% 14,57% 14,54% 17,89% 19,54% 16,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,98% 92,24% 91,75% 80,89% 84,84% 85,30% 85,14% 86,68% 88,81% 90,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...