Visa allt om Corell & Partners AB
Visa allt om Corell & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 866 3 146 1 491 1 068 1 298 1 180 471 41 0 268
Övrig omsättning - - - - - - - 41 1 489 1 099
Rörelseresultat (EBIT) 678 1 022 -52 -204 -8 398 113 -11 897 369
Resultat efter finansnetto 678 1 022 -45 -138 11 402 110 -11 899 368
Årets resultat 473 595 51 1 8 217 55 -14 471 186
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 529 419 671 765 472 10 0 817 281
Omsättningstillgångar 1 596 1 608 347 232 670 1 048 1 025 1 202 705 338
Tillgångar 2 176 2 138 766 904 1 435 1 520 1 035 1 202 1 522 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 288 1 002 407 356 475 595 511 576 683 303
Obeskattade reserver 512 443 186 315 466 465 361 330 329 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 376 693 172 232 494 461 164 296 510 218
Skulder och eget kapital 2 176 2 138 766 904 1 435 1 520 1 035 1 202 1 522 619
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 360 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 433 434 173 227 378 286 163 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 210 182 69 113 168 90 101 30 171 157
Utdelning till aktieägare 380 188 0 0 120 128 133 120 214 0
Omsättning 2 866 3 146 1 491 1 068 1 298 1 180 471 82 1 489 1 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 866 3 146 1 491 1 068 1 298 1 180 471 41 - 268
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 644 623 318 343 610 391 267 - 524 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 680 1 026 -42 -194 4 410 117 -7 900 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,90% 111,00% 39,61% -17,72% 10,00% 150,53% 1 048,78% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,16% 47,80% -5,74% -14,82% 0,77% 26,51% 11,01% -0,67% - 59,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,66% 32,49% -2,95% -12,55% 0,85% 34,15% 24,20% -19,51% - 137,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 1,12%
Rörelsekapital/omsättning 42,57% 29,08% 11,74% 0,00% 13,56% 49,75% 182,80% 2 209,76% - 44,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,54% 63,03% 72,07% 65,06% 57,03% 61,69% 75,08% 67,69% 60,44% 60,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 424,47% 232,03% 201,74% 100,00% 135,63% 227,33% 625,00% 406,08% 138,24% 155,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...