Visa allt om CA Real Estate AB
Visa allt om CA Real Estate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 67 771 57 922 41 829 20 770 20 498 19 359 16 892 17 519 15 301 13 812
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 417 28 368 18 588 9 801 10 223 7 462 7 801 9 477 6 212 6 183
Resultat efter finansnetto -16 377 38 313 -14 719 3 125 3 690 -407 636 1 735 -3 958 -6 921
Årets resultat 4 521 4 982 -255 9 827 -7 032 162 -3 105 1 651 -4 396 -1 392
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 300 348 797 268 582 982 245 829 237 847 232 957 228 714 201 869 214 544 178 902
Omsättningstillgångar 18 591 30 190 28 199 9 083 4 046 2 692 2 548 5 277 10 194 5 355
Tillgångar 1 318 939 827 458 611 180 254 911 241 893 235 649 231 262 207 146 224 738 184 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 215 17 695 12 713 12 968 2 525 9 886 9 774 14 112 13 719 12 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72
Avsättningar (tkr) 4 184 2 917 3 471 2 447 2 138 2 018 1 548 996 799 493
Långfristiga skulder 831 484 483 228 376 349 143 713 141 132 149 279 148 214 134 593 144 976 121 051
Kortfristiga skulder 461 056 323 618 218 647 95 784 96 098 74 466 71 654 57 373 65 172 50 512
Skulder och eget kapital 1 318 939 827 458 611 180 254 911 241 893 235 649 231 262 207 146 224 738 184 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 771 57 922 41 829 20 770 20 498 19 359 16 892 17 519 15 301 13 812
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 537 33 487 22 155 11 528 11 948 9 191 9 261 10 964 7 485 7 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,00% 38,47% 101,39% 1,33% 5,88% 14,60% -3,58% 14,50% 10,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,70% 6,68% 5,75% 3,84% 4,23% 3,27% 3,48% 4,69% 2,88% 3,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,45% 95,47% 84,07% 47,19% 49,92% 39,86% 47,66% 55,41% 42,33% 45,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 59,91% 55,35% 53,44% 57,03% 45,03% 54,23% 56,73% 48,72% 54,94%
Rörelsekapital/omsättning -652,88% -506,59% -455,30% -417,43% -449,08% -370,75% -409,10% -297,37% -359,31% -326,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,68% 2,14% 2,08% 5,09% 1,04% 4,20% 4,25% 6,84% 6,13% 6,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,03% 9,33% 12,90% 9,48% 4,21% 3,62% 3,56% 9,20% 15,64% 10,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...