Visa allt om Mikeln AB
Visa allt om Mikeln AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 600 1 100 1 137 516 346 792 2 350 781 180 284
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 95 -119 110 161 -237 205 275 155 107 108
Resultat efter finansnetto 91 -118 119 129 -249 -1 -88 162 163 171
Årets resultat 91 -118 92 120 -42 -2 -133 68 111 108
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 29 29 294 294 50 3 7 11 16
Omsättningstillgångar 678 365 590 1 202 283 527 508 888 594 435
Tillgångar 708 394 620 1 496 577 577 512 896 605 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 243 361 268 148 140 142 390 322 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 154 154 154 103 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 4 1 018 418 105 5 9 9 10
Kortfristiga skulder 369 147 255 209 11 178 211 343 171 141
Skulder och eget kapital 708 394 620 1 496 577 577 512 896 605 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 288 200 190 306 939 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 200 0 0 0 - 0 0 284 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 63 0 90 63 57 53 199 44 0 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 600 1 100 1 137 516 346 792 2 350 781 182 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 2 2 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 600 - 1 137 516 346 792 1 175 391 - 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 276 - 403 301 268 395 590 164 - 132
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 -119 110 161 -237 208 279 159 111 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,45% -3,25% 120,35% 49,13% -56,31% -66,30% 200,90% 333,89% -36,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,42% -29,95% 24,84% 12,70% -40,90% 0,69% 35,94% 18,64% 32,40% 38,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,94% -10,73% 13,54% 36,82% -68,21% 0,51% 7,83% 21,38% 108,89% 60,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,55% 92,70% 85,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,31% 19,82% 29,46% 192,44% 78,61% 44,07% 12,64% 69,78% 235,00% 103,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 61,68% 58,23% 17,91% 25,65% 43,93% 49,90% 55,90% 65,48% 60,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,74% 248,30% 231,37% 575,12% 2 572,73% 296,07% 240,76% 258,89% 347,37% 308,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...