Visa allt om TK Fasadputs AB
Visa allt om TK Fasadputs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 15 977 14 321 10 105 7 446 8 519 5 908 2 806 1 962 2 561 2 088
Övrig omsättning - - - 14 106 14 6 - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 450 2 608 1 659 -501 957 854 -141 -19 184 -5
Resultat efter finansnetto 2 445 2 607 1 656 -505 955 853 -142 -27 157 -6
Årets resultat 1 403 1 513 969 -32 514 478 -136 10 75 24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 003 147 35 67 104 24 52 99 332 118
Omsättningstillgångar 5 721 6 048 3 102 1 622 2 836 2 022 620 350 331 292
Tillgångar 7 723 6 195 3 137 1 688 2 941 2 046 673 449 663 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 474 2 571 1 359 589 871 556 78 284 274 198
Obeskattade reserver 1 701 1 073 414 0 456 210 0 6 49 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
Kortfristiga skulder 2 548 2 551 1 365 1 099 1 614 1 280 595 158 254 204
Skulder och eget kapital 7 723 6 195 3 137 1 688 2 941 2 046 673 449 663 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 439 477 816 841 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 132 5 284 3 259 2 236 1 706 1 028 431 87 68 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 2 291 1 886 1 178 1 057 1 558 523 74 122 104 105
Utdelning till aktieägare 1 000 500 300 200 200 200 0 120 0 0
Omsättning 15 977 14 321 10 105 7 460 8 625 5 922 2 812 1 962 2 569 2 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 19 16 9 10 7 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 799 754 632 827 852 844 702 981 1 281 1 044
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 385 282 405 335 307 354 679 670 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 478 2 644 1 680 -480 971 879 -114 17 261 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,56% 41,72% 35,71% -12,60% 44,19% 110,55% 43,02% -23,39% 22,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,72% 42,10% 52,88% -29,68% 32,54% 41,74% -20,95% -4,23% 27,75% -1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,33% 18,21% 16,42% -6,73% 11,23% 14,45% -5,02% -0,97% 7,18% -0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 79,91% 75,22% 58,77% 58,59% 60,38% 63,26% 98,37% 76,57% 57,09%
Rörelsekapital/omsättning 19,86% 24,42% 17,19% 7,02% 14,34% 12,56% 0,89% 9,79% 3,01% 4,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,16% 55,01% 53,62% 34,89% 41,04% 34,74% 11,59% 64,21% 46,65% 49,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,53% 237,08% 227,25% 147,59% 175,71% 157,97% 95,46% 221,52% 130,31% 143,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...