Visa allt om Master Training AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 23 544 24 020 23 907 20 127 21 599 21 498 20 153 19 268 18 859 18 283
Övrig omsättning 77 0 1 1 700 0 18 943 2 0 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 932 3 874 4 810 4 795 4 317 4 450 4 151 2 703 2 448 1 949
Resultat efter finansnetto 1 889 3 873 4 809 4 887 4 315 4 293 4 185 2 729 2 457 2 000
Årets resultat 1 485 2 317 2 972 3 787 3 344 3 318 3 207 1 989 1 891 1 451
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 949 1 153 1 420 8 531 8 096 8 145 6 877 5 604 5 839 4 006
Omsättningstillgångar 8 248 17 001 13 721 8 110 7 466 6 457 7 028 6 175 4 041 7 328
Tillgångar 25 198 18 154 15 140 16 642 15 562 14 601 13 906 11 779 9 881 11 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 982 5 497 3 180 4 608 3 820 3 476 3 558 2 351 2 362 1 871
Obeskattade reserver 1 900 1 900 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 497 497 497 497 497 497 400 400 0 0
Långfristiga skulder 4 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 527 10 260 10 463 11 537 11 245 10 628 9 947 9 028 7 519 9 463
Skulder och eget kapital 25 198 18 154 15 140 16 642 15 562 14 601 13 906 11 779 9 881 11 334
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 090
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 167 5 892 5 922 4 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 2 307 2 559 2 062 2 006
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 400 3 000 3 000 3 400 2 000 2 000 1 400
Omsättning 23 621 24 020 23 908 21 827 21 599 21 516 21 096 19 270 18 859 18 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 20 20 20 20 20 25 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 308 1 334 1 195 1 006 1 080 1 075 1 008 771 754 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 515 457 428 423 432 428 345 325 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 843 4 126 4 974 4 888 4 396 4 623 4 324 2 884 2 684 2 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,98% 0,47% 18,78% -6,82% 0,47% 6,67% 4,59% 2,17% 3,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,67% 21,34% 31,77% 29,37% 27,74% 30,48% 30,10% 23,28% 24,90% 17,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,21% 16,13% 20,12% 24,28% 19,99% 20,70% 20,77% 14,23% 13,04% 11,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,76% 76,47% 77,40% 76,88% 77,88% 80,58% 81,09% 81,03% 80,83% 82,52%
Rörelsekapital/omsättning -13,93% 28,06% 13,63% -17,03% -17,50% -19,40% -14,48% -14,81% -18,44% -11,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,59% 38,44% 26,16% 27,69% 24,55% 23,81% 25,59% 19,96% 23,90% 16,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,46% 165,59% 131,03% 70,20% 66,30% 60,65% 70,54% 68,28% 53,60% 77,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!