Visa allt om Konichiwa Records AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 11 640 2 963 2 115 2 712 3 277 13 864 3 181 6 290 11 992 3 410
Övrig omsättning 4 252 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 503 -2 459 -4 485 -2 014 -509 8 672 1 257 3 054 1 708 -664
Resultat efter finansnetto 4 333 -1 077 -4 300 -1 944 805 9 335 1 404 2 970 3 469 115
Årets resultat 4 333 -1 077 -4 300 -724 -50 5 438 768 1 822 1 896 77
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 038 12 953 12 098 16 443 15 236 8 958 6 470 6 382 5 931 220
Omsättningstillgångar 11 261 11 491 9 732 9 672 10 512 19 006 8 596 12 948 10 977 16 685
Tillgångar 29 300 24 444 21 830 26 115 25 748 27 964 15 066 19 329 16 907 16 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 480 6 147 7 224 11 524 12 248 12 298 6 860 6 092 4 270 2 374
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 221 5 366 3 018 2 668 2 196 1 326
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 327 380 5 014 5 014 3 089 1 565 989 1 205 800 264
Kortfristiga skulder 11 492 17 917 9 591 9 577 9 190 8 735 4 199 9 364 9 641 12 942
Skulder och eget kapital 29 300 24 444 21 830 26 115 25 748 27 964 15 066 19 329 16 907 16 905
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 100 0 250 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 576 0 0 5 39 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 49 181 80 0 79 6 0
Utdelning till aktieägare 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 892 2 963 2 115 2 712 3 277 13 864 3 181 6 290 11 992 3 410
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 640 2 963 2 115 2 712 3 277 13 864 3 181 6 290 11 992 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 921 572 207 49 849 241 53 380 59 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 503 -2 209 177 -1 965 -460 8 721 1 301 3 094 1 776 -661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 292,85% 40,09% -22,01% -17,24% -76,36% 335,84% -49,43% -47,55% 251,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,80% -4,41% -19,70% -7,42% 3,15% 33,39% 12,11% 15,89% 20,55% 2,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,26% -36,35% -203,31% -71,46% 24,75% 67,34% 57,37% 48,82% 28,98% 14,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,57% 17,92% 47,42% -28,13% 44,80% 70,02% 62,50% 63,82% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,98% -216,87% 6,67% 3,50% 40,34% 74,08% 138,23% 56,98% 11,14% 109,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,77% 25,15% 33,09% 44,13% 51,27% 58,95% 60,30% 41,69% 34,83% 19,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,99% 64,13% 101,47% 100,99% 114,39% 217,54% 204,64% 138,23% 113,82% 128,80%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...