Visa allt om Byggmax Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 7 260 000 7 645 000 6 801 000 5 277 400 5 108 000 5 321 400 5 219 300 4 131 100 3 547 200 3 216 400
Övrig omsättning 38 000 25 000 26 000 9 500 16 000 39 400 128 700 10 000 12 200 6 600
Rörelseresultat (EBIT) 452 000 850 000 665 000 230 000 188 000 271 900 391 800 331 700 296 800 246 700
Resultat efter finansnetto 402 000 799 000 623 000 174 900 162 000 258 200 350 300 334 000 283 300 237 900
Årets resultat 313 000 621 000 485 000 141 800 138 000 194 600 284 600 259 700 217 900 184 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 680 000 4 246 000 3 754 000 3 916 200 2 576 000 2 574 900 2 619 000 1 527 300 1 375 500 1 299 600
Omsättningstillgångar 1 827 000 1 827 000 1 179 000 1 128 300 1 091 000 1 073 400 1 011 500 807 100 744 000 645 200
Tillgångar 6 508 000 6 073 000 4 933 000 5 044 500 3 666 000 3 648 300 3 630 500 2 334 400 2 119 500 1 944 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 361 000 2 252 000 1 968 000 1 500 800 1 346 000 1 358 800 1 302 100 1 142 000 1 047 600 969 900
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 000 1 700 191 000 0 201 300 0 0 78 400
Långfristiga skulder 1 458 000 1 293 000 1 100 000 1 420 200 306 000 607 200 572 400 148 700 97 400 5 800
Kortfristiga skulder 2 688 000 2 528 000 1 864 000 2 121 800 1 823 000 1 682 300 1 554 700 1 043 700 974 500 890 700
Skulder och eget kapital 6 508 000 6 073 000 4 933 000 5 044 500 3 666 000 3 648 300 3 630 500 2 334 400 2 119 500 1 944 800
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 15 000 18 000 17 000 11 700 11 000 24 600 20 500 17 300 14 300 11 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 610 000 575 000 512 000 459 200 422 000 385 500 366 000 274 600 256 800 222 100
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 205 000 191 000 173 000 162 600 150 000 114 200 129 400 86 300 76 000 65 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 298 000 7 670 000 6 827 000 5 286 900 5 124 000 5 360 800 5 348 000 4 141 100 3 559 400 3 223 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 387 1 370 1 219 1 103 1 077 1 061 1 071 762 673 629
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 234 5 580 5 579 4 785 4 743 5 015 4 873 5 421 5 271 5 114
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 571 580 591 558 526 492 506 505 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 061 000 1 369 000 1 135 000 694 400 356 000 444 900 581 300 415 800 366 400 304 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,04% 12,41% 28,87% 3,32% -4,01% 1,96% 26,34% 16,46% 10,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,56% 14,16% 13,93% 4,84% 5,65% 8,07% 11,35% 15,53% 14,71% 13,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,78% 11,25% 10,10% 4,63% 4,05% 5,53% 7,90% 8,78% 8,79% 8,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,90% 34,10% 32,60% 32,06% 30,81% 31,00% 30,58% 30,57% 31,11% 30,74%
Rörelsekapital/omsättning -11,86% -9,17% -10,07% -18,83% -14,33% -11,44% -10,41% -5,73% -6,50% -7,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,28% 37,08% 39,89% 29,75% 36,72% 37,24% 35,87% 48,92% 49,43% 49,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,15% 10,96% 11,37% 9,40% 12,07% 11,52% 12,41% 12,59% 13,47% 12,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 300 0 300 300 300 300 300
Rörelseresultat (EBIT) -31 000 -15 000 -12 000 -7 500 -9 000 -8 800 -8 300 -16 300 -5 000 -4 100
Resultat efter finansnetto -48 000 -27 000 -24 000 47 600 70 000 130 900 139 700 130 400 170 000 100 000
Årets resultat 160 000 548 000 166 000 70 000 70 000 149 900 139 700 130 400 170 000 100 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 694 000 1 570 000 1 573 000 1 573 300 1 573 000 1 573 300 1 605 000 861 000 712 100 712 000
Omsättningstillgångar 264 000 768 000 238 000 93 600 93 000 173 800 164 700 154 300 183 800 116 700
Tillgångar 1 959 000 2 338 000 1 811 000 1 666 900 1 666 000 1 747 100 1 769 700 1 015 300 895 900 828 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 000 589 000 409 000 243 200 173 000 255 700 240 300 230 600 258 200 227 900
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 105 000 0 200 000 305 000 406 100 571 700 42 900 0 0
Kortfristiga skulder 1 444 000 1 644 000 1 402 000 1 223 700 1 188 000 1 085 300 957 700 741 800 637 700 600 800
Skulder och eget kapital 1 959 000 2 338 000 1 811 000 1 666 900 1 666 000 1 747 100 1 769 700 1 015 300 895 900 828 700
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12 2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 000 3 000 3 000 2 800 3 000 2 500 2 200 1 700 1 400 1 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 1 000 1 000 1 000 900 1 000 500 500 500 400 400
Utdelning till aktieägare 0 235 000 0 0 0 152 498 145 769 0 157 916 139 695
Omsättning 9 000 0 0 300 0 300 300 300 300 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 9 0 - 3 - 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 89 - - 433 - 57 114
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 000 -15 000 -12 000 -7 500 -9 000 -8 800 -8 300 -16 300 -5 000 -4 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,10% - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,22% - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -13 111,11% - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,24% 25,19% 22,58% 14,59% 10,38% 14,64% 13,58% 22,71% 28,82% 27,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,28% 46,72% 16,98% 7,65% 7,83% 16,01% 17,20% 20,80% 28,82% 19,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!