Visa allt om Br. Söderbergs Bygg AB
Visa allt om Br. Söderbergs Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 196 2 573 3 480 2 040 1 831 1 447 2 420 2 332 994 1 771
Övrig omsättning 35 12 - 14 5 56 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 118 8 145 66 85 -67 46 380 98 187
Resultat efter finansnetto 112 2 143 64 81 -80 29 366 89 186
Årets resultat 62 0 76 35 42 -4 12 200 63 127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 22 34 21 28 20 30
Omsättningstillgångar 1 014 992 1 065 544 431 378 437 846 549 520
Tillgångar 1 014 992 1 070 554 453 412 458 874 569 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 311 311 235 200 158 162 393 170 227
Obeskattade reserver 100 70 75 35 21 0 93 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 6 0 0 0 0 0 0 200 0
Kortfristiga skulder 491 605 685 284 232 254 204 481 199 323
Skulder och eget kapital 1 014 992 1 070 554 453 412 458 874 569 550
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 191 163 172 82 0 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 554 742 799 458 246 283 104 9 12 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 177 236 254 133 121 108 86 29 10 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 70 120
Omsättning 2 231 2 585 3 480 2 054 1 836 1 503 2 420 2 332 994 1 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 732 858 1 160 1 020 916 724 2 420 2 332 994 1 771
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 252 338 362 310 292 298 368 128 22 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 118 13 150 78 97 -55 53 387 108 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,65% -26,06% 70,59% 11,41% 26,54% -40,21% 3,77% 134,61% -43,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,64% 0,81% 13,55% 11,91% 18,76% -16,02% 10,04% 43,59% 17,22% 34,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,37% 0,31% 4,17% 3,24% 4,64% -4,56% 1,90% 16,34% 9,86% 10,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,28% 58,34% 51,64% 52,65% 62,10% 65,31% 46,69% 87,01% 40,74% 40,88%
Rörelsekapital/omsättning 23,82% 15,04% 10,92% 12,75% 10,87% 8,57% 9,63% 15,65% 35,21% 11,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,48% 36,85% 34,53% 47,35% 47,57% 38,35% 50,34% 44,97% 29,88% 41,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,52% 163,97% 155,47% 184,86% 185,78% 148,82% 211,27% 175,88% 264,82% 154,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...