Visa allt om AB Alingsås Rådhus

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 629 203 625 983 601 013 592 977 598 504 583 774 556 086 581 700 540 704 505 892
Övrig omsättning 43 993 31 345 23 345 19 896 32 082 22 694 19 869 17 884 12 577 14 872
Rörelseresultat (EBIT) 157 664 157 986 151 454 147 272 123 689 91 643 88 981 81 433 96 871 104 728
Resultat efter finansnetto -42 790 83 109 72 635 63 479 39 597 15 997 20 809 21 075 34 488 27 296
Årets resultat -33 595 62 171 61 239 48 554 30 477 21 420 13 666 15 007 27 125 20 034
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 717 825 3 366 128 3 169 054 3 123 076 3 054 734 2 783 724 2 557 784 2 325 406 2 211 922 2 124 068
Omsättningstillgångar 103 081 264 275 150 157 203 734 173 978 156 505 147 135 166 948 143 398 118 364
Tillgångar 3 820 906 3 630 403 3 319 211 3 326 810 3 228 712 2 940 229 2 704 919 2 492 354 2 355 320 2 242 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 449 172 417 557 358 532 297 292 228 178 197 851 176 307 156 641 141 639 114 514
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 7 557 7 053 6 423 6 314 5 313
Avsättningar (tkr) 101 898 111 998 90 644 82 897 62 871 58 146 65 482 61 293 55 933 53 332
Långfristiga skulder 0 1 990 900 1 796 240 1 986 040 1 966 240 1 151 240 1 806 946 1 828 946 1 842 046 1 553 010
Kortfristiga skulder 3 269 836 1 109 948 1 073 795 960 581 971 423 1 525 435 649 131 439 051 309 388 516 263
Skulder och eget kapital 3 820 906 3 630 403 3 319 211 3 326 810 3 228 712 2 940 229 2 704 919 2 492 354 2 355 320 2 242 432
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 869 3 958 3 909 3 384 3 185 5 879 3 297 3 044 2 978 2 883
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 63 088 54 652 48 109 45 176 40 427 36 440 37 353 36 600 35 801 34 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 376 25 803 22 989 19 394 20 041 19 529 19 542 20 840 19 192 17 492
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 673 196 657 328 624 358 612 873 630 586 606 468 575 955 599 584 553 281 520 764
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 135 128 123 109 107 106 107 110 107 109
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 661 4 890 4 886 5 440 5 594 5 507 5 197 5 288 5 053 4 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 674 640 663 641 629 597 558 570 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 291 965 284 975 270 190 262 360 230 028 183 848 173 096 160 994 172 079 170 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,51% 4,15% 1,36% -0,92% 2,52% 4,98% -4,40% 7,58% 6,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,14% 4,36% 4,58% 4,46% 3,88% 3,17% 3,39% 3,34% 4,22% 4,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,13% 25,30% 25,27% 25,01% 20,93% 15,96% 16,48% 14,30% 18,36% 21,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,19% 81,73% 85,01% 83,30% 78,29% 72,85% 72,38% 68,16% 71,87% 71,93%
Rörelsekapital/omsättning -503,30% -135,10% -153,68% -127,64% -133,24% -234,50% -90,27% -46,78% -30,70% -78,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,76% 11,50% 10,80% 8,94% 7,07% 6,73% 6,52% 6,28% 6,01% 5,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,82% 22,18% 12,18% 18,67% 15,53% 9,20% 20,73% 35,31% 41,50% 19,71%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 491 2 480 3 032 2 006 1 350 1 798 1 350 1 350 0 0
Övrig omsättning 3 028 3 672 2 365 4 382 70 709 1 374 580 - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 037 -8 799 -6 726 -5 197 -4 763 -5 030 -3 133 -3 000 -1 076 -344
Resultat efter finansnetto -18 471 -17 450 -15 199 -15 087 -16 024 -18 268 -15 344 -17 345 -16 668 -18 184
Årets resultat -1 097 84 1 829 1 619 -12 844 -13 255 -12 238 -12 639 -11 776 -12 969
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 405 687 340 235 340 225 340 251 340 006 340 078 340 093 425 193 415 000 398 000
Omsättningstillgångar 6 710 21 892 19 827 18 467 15 665 13 820 13 454 12 818 10 815 6 544
Tillgångar 412 397 362 127 360 052 358 718 355 671 353 898 353 547 438 011 425 815 404 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 077 20 963 20 878 19 049 17 430 16 273 16 338 10 333 8 281 6 349
Obeskattade reserver 0 1 670 1 669 1 171 476 0 315 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 98 000 333 900 333 900 333 900 333 900 334 000 425 100 415 000 398 000
Kortfristiga skulder 327 320 241 493 3 605 4 598 3 865 3 725 2 894 2 578 2 534 195
Skulder och eget kapital 412 397 362 127 360 052 358 718 355 671 353 898 353 547 438 011 425 815 404 544
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 131 124 118 114 112 109
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 681 3 208 2 675 2 394 42 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 468 601 1 205 899 79 85 84 75 74 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 519 6 152 5 397 6 388 1 420 2 507 2 724 1 930 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 6 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 642 310 433 334 1 350 1 798 1 350 1 350 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 944 652 555 549 252 270 208 201 195 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 975 -8 720 -6 654 -5 161 -4 760 -5 003 -3 106 -2 991 -1 076 -344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 81,09% -18,21% 51,15% 48,59% -24,92% 33,19% 0,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,69% -2,43% -1,87% -1,43% -1,32% -1,39% -0,20% -0,68% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -246,58% -354,76% -221,47% -255,98% -347,04% -274,08% -52,22% -221,11% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -48,14% 42,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -7 138,94% -8 854,88% 535,03% 691,38% 874,07% 561,46% 782,22% 758,52% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,63% 6,15% 6,16% 5,56% 5,00% 4,60% 4,69% 2,36% 1,94% 1,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,99% 8,97% 549,99% 401,63% 405,30% 371,01% 464,89% 497,21% 426,80% 3 355,90%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...