Visa allt om Norbag AB
Visa allt om Norbag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 632 60 538 51 698 47 861 43 756 41 815 42 656 14 977 15 949 17 579
Övrig omsättning 3 869 436 310 603 - - - 5 - 217
Rörelseresultat (EBIT) 6 641 3 256 1 388 2 033 1 818 679 401 1 618 1 910 2 028
Resultat efter finansnetto 6 242 2 750 969 1 567 1 299 -111 14 1 372 1 232 1 351
Årets resultat 573 1 638 1 549 1 219 4 2 8 13 104 1 266
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 949 21 762 26 989 20 042 14 171 16 847 21 928 8 547 8 844 10 479
Omsättningstillgångar 14 238 10 875 8 489 8 822 8 553 8 875 10 983 6 058 4 863 4 360
Tillgångar 38 188 32 637 35 478 28 863 22 724 25 722 32 911 14 606 13 707 14 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 035 2 963 2 870 2 322 1 103 1 099 1 097 1 089 1 377 1 973
Obeskattade reserver 9 945 4 445 3 645 4 365 4 365 3 085 3 205 3 415 1 165 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 432 13 484 13 878 11 412 7 672 10 249 14 773 6 882 8 174 8 918
Kortfristiga skulder 13 775 11 746 15 085 10 766 9 584 11 288 13 836 3 220 2 992 3 864
Skulder och eget kapital 38 188 32 637 35 478 28 863 22 724 25 722 32 911 14 606 13 707 14 840
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 611 7 130 6 917 7 103 7 095 6 803 1 462 1 885 2 304
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 945 2 333 2 322 2 432 2 416 2 385 591 701 711
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 545 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 501 60 974 52 008 48 464 43 756 41 815 42 656 14 982 15 949 17 796
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 29 24 24 24 24 22 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 895 2 088 2 154 1 994 1 823 1 742 1 939 2 496 2 278 2 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 400 397 386 363 372 404 343 354 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 578 6 534 4 220 5 848 4 494 3 434 3 286 3 427 3 662 3 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% 17,10% 8,02% 9,38% 4,64% -1,97% 184,81% -6,09% -9,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,39% 9,98% 3,91% 7,05% 8,01% 2,74% 1,28% 11,08% 13,97% 13,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,95% 5,38% 2,68% 4,25% 4,16% 1,69% 0,98% 10,81% 12,01% 11,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,34% 44,11% 43,57% 45,30% 43,64% 42,96% 44,27% 50,48% 47,26% 48,32%
Rörelsekapital/omsättning 0,76% -1,44% -12,76% -4,06% -2,36% -5,77% -6,69% 18,95% 11,73% 2,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,64% 19,70% 16,10% 19,84% 19,01% 13,11% 10,51% 24,69% 16,17% 13,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,75% 60,21% 33,02% 47,45% 54,41% 46,14% 38,09% 153,94% 133,86% 77,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...