Visa allt om BMT Bil & Transport AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 16 630 12 821 11 146 11 188 11 383 9 677 8 318 7 124 7 089 7 910
Övrig omsättning 456 268 336 232 600 116 122 177 220 384
Rörelseresultat (EBIT) 16 -13 792 106 200 298 -2 84 16 -125
Resultat efter finansnetto -142 -160 723 5 105 234 -84 19 -86 -313
Årets resultat 33 14 12 -1 49 84 5 12 2 1
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 477 4 287 5 281 2 130 2 637 1 566 1 424 1 665 1 943 3 275
Omsättningstillgångar 2 632 2 845 2 776 1 693 1 762 1 888 1 130 1 052 995 1 354
Tillgångar 9 109 7 131 8 057 3 823 4 399 3 454 2 554 2 717 2 938 4 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 429 464 452 503 503 420 415 402 400
Obeskattade reserver 470 670 855 155 155 125 0 93 93 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 320 3 085 4 674 1 423 1 497 1 029 970 1 022 1 018 1 742
Kortfristiga skulder 3 907 2 948 2 063 1 793 2 244 1 796 1 165 1 187 1 425 2 297
Skulder och eget kapital 9 109 7 131 8 057 3 823 4 399 3 454 2 554 2 717 2 938 4 630
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 240 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 705 2 232 1 939 1 441 1 626 1 260 1 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 858 717 663 498 560 534 560
Utdelning till aktieägare 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0
Omsättning 17 086 13 089 11 482 11 420 11 983 9 793 8 440 7 301 7 309 8 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 11 9 8 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 386 1 166 1 013 1 243 1 423 1 382 1 386 1 187 1 182 1 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 461 357 450 417 424 383 434 412 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 392 1 198 1 523 730 722 786 568 568 810 864
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,71% 15,03% -0,38% -1,71% 17,63% 16,34% 16,76% 0,49% -10,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,18% -0,15% 9,83% 2,77% 4,73% 8,63% -0,08% 3,09% 0,54% -2,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,10% -0,09% 7,11% 0,95% 1,83% 3,08% -0,02% 1,18% 0,23% -1,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,53% 96,33%
Rörelsekapital/omsättning -7,67% -0,80% 6,40% -0,89% -4,23% 0,95% -0,42% -1,90% -6,07% -11,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,54% 13,34% 14,04% 14,99% 14,18% 17,39% 16,44% 17,80% 16,02% 11,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,37% 96,51% 134,56% 94,42% 78,52% 105,12% 97,00% 88,63% 69,82% 58,95%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...